ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/25
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ                ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ      ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠡᠰᠬᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ︵ᠲᠡᠭᠷᠢ︶ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ — ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠶᠦᠭ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠴᠢᠨ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠰᠦ ᠨᠤᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠩ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠰᠢᠭᠡ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ ᠭᠡᠪᠢᠰ ᠲᠠᠪᠢᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠮᠵᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ — ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠵᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠣᠨ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠴᠥᠨ ᠢ ᠠᠳ᠋ᠨᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠭᠤᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠢᠵᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃      ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ — ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠸᠠᠳᠠᠩᠨᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠦᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠦᠷᠦᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠳᠡᠵᠦ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠭᠡᠷᠴᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠡᠴᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ︽ᠡᠭᠦᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠦ ᠮᠤᠷᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠳᠤ᠄      ᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠡ      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ      ᠠ ᠭᠦ᠋᠂ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠢᠨᠢ      ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠰᠤᠩᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠮᠢᠨᠢ      ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠢ ᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠳ᠋ᠠ      ᠠ ᠬᠦ᠋᠂ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠯᠠ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ︵ᠲᠡᠭᠦᠤ︶ ᠮᠢᠨᠢ ᠡ   ᠁  ᠃      ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ — ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠦᠳ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠴᠢ ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ︽ᠰᠧᠶ᠋ᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ︾ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩ ᠢ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠴᠦᠳ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠮᠡᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠴᠢ ᠶᠢᠰᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠠᠭᠠᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ᠃      ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠬᠦ — ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠷᠬᠦᠤ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠤᠲᠤᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠮᠤᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠢᠪᠴᠢ᠂ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠢ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠢᠭᠠᠷᠢ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠷᠡᠮ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠴᠡᠮᠡᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠪᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠤᠳᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ — ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠩᠫᠤᠩ ᠳᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂  ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠱᠠᠲ᠋ᠠᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦᠳᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠳᠦᠷ ᠨᠤᠬᠤᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠩᠫᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠷᠦᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭᠠᠳ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠤᠭᠤᠯ ︵ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ︶᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠪᠤ᠂ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ᠂ ᠮᠤᠰᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠪᠤ᠂ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠯᠳᠡᠤ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠡᠤᠳᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠲᠠᠢ᠂  ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠦᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠬᠢᠪᠡᠯ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠫᠢᠯᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠯᠳᠡᠤ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠤ — ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠶᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠱᠤᠯᠣᠵᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠬᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠦᠮ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠷᠢᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠬᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ — ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ  ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ‍ᠣᠨ‌‍ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠦ ᠬᠦᠰᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠵᠦ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠷᠢᠰᠦ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠯᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠦᠷ ᠮᠠᠵᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭᠡᠮᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠳᠦᠷ ᠨᠤᠬᠤᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠩᠫᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠰᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤᠩᠭᠤᠢ ᠭᠡᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠦᠷᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠮᠢᠵᠦ ᠴᠢᠮᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠵᠢᠩᠨᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠱᠠ ᠪᠦᠰ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠵᠢᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠩᠨᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 4 — 5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2 — 3 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠤᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠢ ᠴᠢᠮᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨᠪᠤᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠡᠢ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠦᠯᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠤᠵᠠ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠳᠤ ︽ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ︾ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ  — ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠤᠳ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ᠂ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠧᠪᠠᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠡᠤ ᠰᠢᠭᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠵᠩᠡ ᠨᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃     ᠠᠯᠳᠠᠨ ︵ᠲᠡᠭᠷᠢ︶ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ — ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠᠨ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ︾᠂ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾  ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠴᠣ᠋ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠪ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠂᠂      ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠤᠪᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂᠂  ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ᠄⑴ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠤᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠵᠦᠮ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠲᠠᠪᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ᠂᠂⑵ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠰᠣ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠷᠴᠠ ᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠯᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠮᠣᠷᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠴᠣ᠋ ᠪᠤᠢ᠂⑶ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ  ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂᠂      ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠪᠰᠡᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠴᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠤᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠴᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠯᠠᠭ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠣ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠣ ᠰᠦᠭᠦᠳᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠤᠪᠬᠢᠰ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂᠂ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠂᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂᠂      ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ — ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠪᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠦᠩᠭᠠᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠨᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠷᠢ ᠯᠢᠨᠳᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠵᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠪᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠦᠵᠦᠮ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠰ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠨᠳᠦ ᠦᠭᠡᠭᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠩᠭᠠᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠦᠪᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠤᠭᠤᠯ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ — ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠴᠦᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠴᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︿︿ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠠᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠲᠤᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭ ᠠᠷᠢᠯᠤᠯ᠎ᠠ﹀﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠡᠮᠨᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠰᠢ ᠪᠤᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ — ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨᠡᠯᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠭᠦᠷᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠄ ︽ᠲᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠪᠠᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠠᠴᠠ᠄ ︽ᠵᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠦ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤ︕︾ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠵᠦ ᠦᠨᠤᠰᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠴᠦᠳ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠦ ᠮᠠᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠩ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠳᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷ ‍ᠣᠨ‌ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ︽ᠵᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠡ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠴᠢᠳ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠴᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ︽ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾᠂ ︽ᠵᠢᠪᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ︽ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ᠄      ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ      ᠰᠢᠵᠢᠷᠬᠡᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ       ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ      ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ      ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠲᠤᠩᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ      ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠳᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ      ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ᠁ ︽ᠵᠢᠪᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ᠄      ᠵᠢᠪᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ      ᠵᠢᠪᠴᠡᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠡᠤᠯᠤᠮᠠᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠ      ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ      ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ᠁ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ᠄      ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ      ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ      ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ      ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ  ᠁ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠦᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ —  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃      ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ — ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠶᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠪᠠᠯ᠄      ⑴ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ      ⑵ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠳᠠᠭ      ⑶ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ      ⑷ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ      ⑸ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ      ⑹ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠁  ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃                             ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号