ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ( ᠨᠢᠭᠡ )
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/12/4
      ᠤᠸ᠋ᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ !      ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ !      ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠳᠤᠭᠤᠨᠤ ᠠᠨᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ  ᠮᠠᠳᠤ  ᠂      ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠤᠨᠢ ᠠᠨᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠰᠢᠬᠦᠷ  ᠮᠠᠳᠤ  ᠂      ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠦ  ᠂      ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠮᠡᠳᠦ  ᠂      ᠳᠡᠬᠡᠪᠥᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠤ ᠢᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤᠸᠠᠽᠠ  ᠮᠡᠳᠦ  ᠂      ᠳᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠯᠳᠥᠷᠭᠡ ᠢᠨᠤ ᠪᠡᠳᠮ᠎ᠠ ᠯᠢᠩᠬᠤ ‍ᠠ᠋ ᠮᠡᠳᠦ  ᠂      ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠢᠨᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠮᠡᠳᠦ  ᠂      ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠢᠨᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠤᠮᠠᠬ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ  ᠂      ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠨᠻᠢᠮᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠦ      ᠥᠪᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠂      ᠦᠭᠬᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠥᠨᠢᠷ ᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ  ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号