ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/24
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ                        ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ      ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ︿︿ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ﹀﹀ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠷᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ︿︿ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ﹀﹀ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ︿︿ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ﹀﹀ ᠪᠠ ︿︿ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ﹀﹀ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ︿︿ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ﹀﹀ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ 1646 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ 1945 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠩᠰᠡᠳᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠵᠤᠯᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠡᠷᠭᠦᠯᠴᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ —  ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠨᠵᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠢᠷ ᠰᠠᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠯᠠᠪᠢᠷ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠨᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠴᠢᠳ — ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ 4 —8 ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠢᠯᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ — ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠤᠬᠡ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠦᠯᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃      ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ — ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 30 —50 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯ ᠭᠦᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯ ᠭᠦᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠮᠠᠬᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ︿︿ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ﹀﹀ ᠲᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠢᠮᠦᠷ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ — ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠪᠦᠷᠢ ᠴᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠷᠦᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠳᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠰ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠴᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ︿︿ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ﹀﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠲᠤᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ — ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ︵ᠠᠯᠠᠵᠦ︶ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠶᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠱᠤᠯᠣᠵᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠬᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠦᠮ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠩᠬᠤᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠷᠢᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠬᠠᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠡᠳᠡᠷ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠬᠤ — ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠰ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠮᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠭᠡᠮ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠤᠨᠵᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠯᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠳᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠢᠵᠢᠶᠡᠯᠰᠢᠪᠡᠯ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ︿︿ᠤᠩᠭᠤᠨ﹀﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠦᠵᠦ ᠤᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ — ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠤᠮ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ︵ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︶᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠱᠧᠩ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠨᠳᠦ ᠴᠢᠮᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠪᠬᠠᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠳ᠋ᠨᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠳᠦ ᠶᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠭᠢᠪ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ — ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠩ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠴᠦᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢᠨᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡ ᠭᠠᠷᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ︿︿ᠦᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ﹀﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠴᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠤᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ᠂5᠂7᠂ 9 ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠨᠤ᠄      ᠴᠡᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ      ᠴᠢᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ      ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠ      ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ      ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ      ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠲᠠᠢ      ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠠᠷᠠᠭᠳᠠ ᠲᠠᠢ      ᠪᠠᠯᠮᠤᠷ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠦᠯᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ      ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ      ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ      ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠡᠨ      ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ      ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠᠢ      ᠭᠠᠩᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠳᠤ      ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ      ᠲᠠᠪᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠦ      ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠯᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ      ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ      ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠳᠦ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ      ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ      ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠡᠯ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ      ᠪᠠᠳᠦ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠢ﹀﹀ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︿︿ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕﹀﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃      ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ — ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠰᠡᠳᠦ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠳᠡ ᠲᠤᠬᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠤᠵᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠱᠢᠷᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠰᠤ ᠵᠢᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯ ᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠱᠢᠷᠦᠨ ᠤᠨᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ — ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠴᠠ ᠬᠦᠵᠢ ᠤᠩᠭᠠᠰᠬᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠦᠷᠦᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠭᠬᠢᠪ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠰᠦ ᠴᠡᠭᠡ ᠠᠷᠵᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠦᠭᠦᠳᠴᠤ᠄ ︿︿ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ﹀﹀ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯᠳᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨᠳᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠯ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠮᠨᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠢ ︿︿ᠡᠷᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ﹀﹀ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ︿︿ᠠᠪᠢᠳᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ﹀﹀ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠃      ᠤᠪᠤᠭ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ — ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠮᠤ ᠭᠠᠩ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠤᠪᠤᠭ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ᠄      ᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ      ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ      ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ      ᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠩᠭᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ      ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ      ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠰᠦᠭᠡᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠡᠷᠡᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠯᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠵᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠦ᠄      ᠪᠤᠭᠤ ᠰᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠮᠨᠠᠳᠠᠭ      ᠪᠤᠷᠤᠩᠬᠤᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ      ᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠠᠯᠳᠤᠳᠡᠭ      ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ      ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠪᠢᠳᠡ      ᠠᠴᠢᠳᠦ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ      ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠰᠦᠭᠡᠢ︕ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ  ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠨᠢ᠄      ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ      ᠲᠤᠷᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ      ᠲᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠭᠤᠳᠤᠭᠨᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ      ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠬᠡᠨᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ      ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡ      ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ      ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡᠶᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠰᠦᠭᠡᠢ︕ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄      ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ      ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠢ      ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ      ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠠᠷ      ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ      ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠷᠳᠡᠰᠦᠭᠡᠢ︕ ᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃      ᠠᠳᠡ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠴᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                 ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠦᠢ      ᠪᠦᠷᠢᠨᠳᠡᠭᠦᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ︿︿ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ — ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠢ﹀﹀      ᠤᠭᠤᠨᠤᠰ᠂ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ︿︿ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ﹀﹀      ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠸ᠊  ᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦᠷᠦᠩ ᠤᠨ ︿︿ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ﹀      ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠨᠠ᠊᠂ ᠳᠠᠮᠷᠢᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ ︿︿ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ﹀﹀      ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ᠂ ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠤ ︿︿ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ﹀﹀      ᠫ᠊᠂ ᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︿︿ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ﹀﹀      ᠲᠦᠪᠳᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ︿︿ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ﹀﹀
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号