ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/24
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ            ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ      ᠲᠦᠯ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ — ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯ ᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤ ᠡᠪᠡᠰᠤ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠶᠢ ᠨᠦᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠭ ︵ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ︶ ᠪᠤᠭ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ︵ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢ︶ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ︵ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ︶ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠯᠦᠩᠬᠠᠢ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠬᠤ ︵ᠭᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ︶᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠪᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠢᠮ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃      ⑴ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ︵ᠬᠤᠤᠰ︶ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ︽ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭᠯᠡᠬᠦ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ︾ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ  ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ︽ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠦᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠰ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ︽ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠤ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠦ ᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠳᠤᠷ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠦᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠭᠤᠯᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ︵ᠪᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ︶ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃      ⑵ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ︽ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠢᠵᠦ ᠬᠠᠰᠢᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠭᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠳᠬᠤᠯᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠤᠭᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠤᠭᠵᠢᠳᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃      ⑶ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠰᠡᠪᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠬᠡ ᠰᠦᠭᠡᠮ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠨ ᠷᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ᠂ ᠴᠠᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠭᠴᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠩᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ 7 — 8 ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠭᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤᠨ‌ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ⑷ ᠤᠭᠵᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠃ ᠤᠭᠵᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠭᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠦᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠭᠵᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠢᠯᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠭᠦᠬᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠤᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠰᠦ ᠦᠭᠴᠤ ᠤᠭᠵᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ⑸ ᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠢ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠃ ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ︽ᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ︽ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠭᠯᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠯᠤᠪᠠᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠨ᠂ ︽ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠭᠯᠠᠬᠤ︾ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ᠲᠤᠶᠢᠭ︕ ᠲᠤᠶᠢᠭ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠪᠢᠯᠦᠨ ᠭᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠭᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠳᠤ ︽ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ  ᠶᠢ ᠡᠬᠡ ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠪᠢᠯᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠰᠢᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠤ︖︾᠂ ︽ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠨ ᠭᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ︽ᠴᠦ᠋︕ ᠴᠦ᠋︕ ᠴᠠᠶᠢᠭ︕ ᠴᠠᠶᠢᠭ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ⑹ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠦᠭᠡᠴᠡ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ⑺ ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠬᠦ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠡᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠢ ᠲᠦᠭᠦᠷᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠳᠬᠤᠬᠤ ᠡᠮ ᠪᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ —  ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠮᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠴᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠴᠢ ︵ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ︶ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠡᠮ ︵ᠰᠦ ᠬᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ︶ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ︵ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠩ︶ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠭᠤᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠪᠠ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠲᠤᠰᠴᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃      ⑴ ᠬᠤᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ — ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ᠄ ︽ᠴᠠᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠤ ᠬᠤᠴᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠤ ᠬᠤᠴᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢ︕︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠳᠠᠷ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ︿︿ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠲᠦᠨᠳᠦᠭᠦᠷ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠳᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠮ ᠬᠦᠷᠦᠭᠳᠦᠨ︕﹀﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠩᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ︽ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠦᠰᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ⑵ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ — ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠮᠤᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠴᠤᠵᠦ᠄ ︽ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭ︕ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃      ⑶ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ — ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠢᠰᠭᠢᠪᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃      ⑷ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ — ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠢ᠂ ᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃      ⑸ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ — ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠴᠢᠳᠡᠮ ︵ᠰᠦ︶ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠬᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠵᠦ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠮᠦᠰᠦ ᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠯᠢᠶᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠢᠮ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ —  ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠮ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠳᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠢᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠮ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠢᠮ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ᠄ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠮ᠂ ᠭᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠮ᠂ ᠤᠬᠤᠮ ᠢᠮ᠂ ᠠᠯᠤᠬᠠᠨ ᠢᠮ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠮ᠂ ᠤᠨᠢ ᠢᠮ᠂ ᠤᠭᠳᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ︵ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ︶ ᠢᠮ᠂ ᠰᠠᠮ ︵ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ︶ ᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠬᠤᠮ᠂ ᠠᠷᠤ ᠤᠬᠤᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃      ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ —  ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ᠂ ᠢᠮ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠵᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ︵ᠰᠢᠭᠢᠷᠠᠳᠠᠵᠦ︶ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠨᠢ ᠴᠤᠪᠤᠵᠦ ᠭᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠤᠪᠤᠵᠦ ᠬᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠬᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠯᠳᠡᠨ ᠴᠢᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠴᠦᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠴᠢᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ︽ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ︾ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号