ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/27
ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠣᠳ᠂ ᠠ᠊ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠣ                              ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ            ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭᠳᠣ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠴᠣᠭᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ ︵1954 ᠣᠨ ᠳᠤ︶ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠣᠳᠣ ᠭᠠᠬᠢᠯ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠬᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠃                  ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠭᠤᠸᠠᠢ᠄ ︽ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠡ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ︵ᠡᠮᠨᠢᠭᠴᠢᠨ︶ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃  ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠪᠢᠬᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠲᠡᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠦᠵᠡᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠢᠵᠣ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠣ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ᠃  ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠋ᠳᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠠᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠ᠊᠂ ᠵᠣᠳᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠᠳᠣᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠯᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠶᠢᠳᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠣᠭᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠣ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠣ ᠰᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠣ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠡᠵᠣ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠯᠠᠢ᠃  ᠬᠠᠰᠢᠷ ᠲᠣᠬᠢ ᠠᠳᠣᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠬᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠯᠬᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠣ ᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠭᠤᠶᠣᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠲᠣᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠠ᠊᠂ ᠵᠣᠳᠪᠠ᠂ ᠣᠳᠰᠡᠷᠡᠩ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠯᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠣᠪᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠮᠠᠨᠳᠣᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃                ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠪᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃  ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠣᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠵᠠᠪᠳᠣᠪᠠᠯ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠪᠳᠣᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠣ᠋ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠣᠶᠢᠮᠣᠰᠣ ᠡᠯᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠦᠨ ᠰᠢᠭ ᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠡ ᠬᠢᠷᠢᠳᠡᠢ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠰᠣᠨ ᠬᠤᠶᠢᠪᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠮᠣᠰᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠬᠠᠰᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠷᠣ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠶᠠᠳᠠᠭ᠃  ᠶᠡᠷᠣ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠶᠢᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠬᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠵᠣᠬᠦᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠳᠤᠷᠴᠤ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ᠂ ᠨᠢᠳᠣ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠂ ᠬᠦᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ ᠵᠠᠪᠳᠣᠳᠠᠭ ᠱᠠᠯᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃  ᠵᠢᠳᠣᠭᠡᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠶᠣᠮ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣ᠋ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠣᠣ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠬᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠪᠠᠯ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠠᠷᠣ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠣᠮᠵᠢ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃  ᠭᠡᠪᠡᠴᠣ ᠬᠠᠶᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠬᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠣ᠋ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠣᠰ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦ᠋ᠭᠡᠪᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ 300 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂᠂᠂᠂                ᠶᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠬᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠢ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃  ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠰᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠭᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠲᠣᠭᠰᠢᠨ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠢ ᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠢᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠳ᠋ᠧ︕  ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣᠮ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠵᠣ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ᠂ 1973 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠲᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠨᠠᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠵᠣ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠶᠢᠴᠢᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠯᠳᠣᠩ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠷᠣ ᠣᠶᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ᠃  1978 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦ᠋ᠬᠡᠪᠣᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠢᠳᠠᠮ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠣᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠨᠳᠠᠪᠣᠨ ᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠣ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ ᠠᠷᠣ ᠱᠡᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠳᠡᠮ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠨᠢ 12 ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠢ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠬᠦᠶᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠠᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠲᠤᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠸᠠᠩᠭᠠᠢ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 13 ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠡᠯᠢᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠤᠤ ᠪᠣᠣ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠵᠢᠳᠣᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠣᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠮ ᠠᠴᠠ᠄ ︽ᠵᠠ ᠵᠠ︕ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠶ᠎ᠡ︕︾ ᠭᠡᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠣᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠢᠶᠠ ︵ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠭᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ︶ ᠴᠣ᠋ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ︕ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃                ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠢᠷᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠠᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠭᠦᠯᠡ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠳ ᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠧᠷᠡᠪ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠣᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠨ᠄ ︽ᠪᠠᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠣ ᠦᠨᠦᠳᠣᠷ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠ︾ ᠬᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ — ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣ᠋ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠧ ᠬᠡᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠵᠢᠵᠦ ᠬᠦᠷᠣᠭᠡᠳ ᠵᠢᠷᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠣᠷᠣ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠪᠣᠣᠳᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ᠂ ᠰᠣᠷᠳᠣ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠣᠪᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠪᠣᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠴᠣ᠋ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ  ᠡᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠣᠭᠦᠯᠡ ᠬᠦᠷᠣᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣᠣᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠵᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠬᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠣ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠦᠨᠰᠢ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠳᠣ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠣᠳᠣᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠳᠣ ᠨᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠬᠦᠷᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠋ᠤ᠋ᠴᠢᠷᠠᠯᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠡᠳᠣᠭᠦᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠴᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠭᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠯᠡᠵᠣ ᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃                ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠨᠢᠭᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣᠣᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠪᠠᠯ᠄ ︽ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠮᠣᠰᠣᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠬᠠᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ︾᠂ ︽ᠭᠡᠰᠡᠭᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠾᠮᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠠᠩ︾᠂ ︽ᠲᠣᠰᠣᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠷᠣᠯᠮᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠯᠳᠣ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠭᠤᠳᠤᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠰᠧᠳᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠂ ᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠂ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠬᠡᠬᠡᠷ︾᠂ ︽ᠪᠠᠶᠠᠨ᠋ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠪ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ︾᠂ ︽ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ︾᠂ ︽ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦ᠋ᠭᠡᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ︾᠂ ︽ᠵᠢᠷᠡᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠣᠷᠣ᠂ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠪᠣᠣᠳᠠᠢ ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ᠂ ᠰᠣᠷᠳᠣ ᠬᠦᠷᠡᠩ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠴᠣᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠮᠪᠣᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠤᠶᠢᠴᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠣ ᠵᠢᠳᠭᠦᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ ᠴᠣ᠋ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠯᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠴᠤᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠨᠠᠰᠣ ᠬᠤᠷᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ᠂ ᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ  ᠪᠠ᠊᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩᠳᠣᠩᠳᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠣ᠊᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠳ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢᠳ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃                ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠣ ᠮᠠᠨᠢ 49 ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠮᠪᠣᠰᠡᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ᠂ 50 ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠰᠢᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠠᠬᠢᠵᠣ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ ᠬᠡᠵᠣ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠣᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠣᠷᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠶᠣᠯᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠰᠴᠠᠢ᠃  ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ 4 ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃    
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号