ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/27
ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠣᠳ᠂ ᠠ᠊ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠣ                             ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ                                            — ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ                ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠡᠣᠯᠠᠢ ︵2011 ᠣᠨ︶ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠵᠣ ᠬᠦᠷᠣᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠯᠠᠭᠱᠢᠨ ᠴᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠣᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠬᠦᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠦᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠣᠭᠤᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃  ᠬᠦᠯ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠣᠢ᠃  ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠣᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠣᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠳᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃  ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠵᠣᠯ ᠪᠣᠰᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠣᠷᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠴᠢ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠮᠡᠣᠯᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠮᠠᠵᠢᠭ ︵ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠠᠴᠢ︶ ᠪᠣᠯ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠭᠢᠯ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠭ ᠣᠪᠣᠭᠳᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ 1933 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡ ᠲᠡᠮᠣᠷ᠎ᠠ ︵ᠦᠨᠢᠷ︶ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠣᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠰᠴᠣ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠯ  ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠶᠣᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠪᠣᠭᠤ ᠬᠦᠣ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃              ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ︵1948 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ︶ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠣᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠰᠣᠬᠦᠯᠡ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠬᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ︽ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ︾ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠵᠣ ᠮᠦᠬᠦᠬᠦ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠣ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠷᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃  ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1953 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠲᠣᠰ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠨᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃              1954 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃              1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃  ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠲᠠᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠲᠣᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠪ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ  ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ ᠯᠾᠠᠵᠠᠪ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠣᠬᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠯᠢᠩᠪᠣᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠯᠢᠩᠪᠤ ᠪᠠ ᠹᠯᠦ᠋ᠲ ︵ᠣᠷᠳᠣ ᠯᠢᠩᠪᠤ︶ ᠶᠢ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃                1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠨᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ︾ ᠢ ᠲᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠸᠤ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃  1962 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃  1964 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠨᠵᠸᠣ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ 1975 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠰᠪᠣᠷᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃                  1976 ᠣᠨ ᠳᠤ ︽ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠵᠸᠣ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠧ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  1977 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠣ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠤᠭᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃  ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ︽ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠴᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ︾᠂ ︽ᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ︾᠂ ︽ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ︾᠂ ︽ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠢᠭ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾᠂᠂᠂᠂ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ︾᠂ ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ︽ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠣ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ︽ᠦᠪᠣᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ︾ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠯ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠷᠠᠳᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃                1969 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1980 ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ︽ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ︾ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠦᠭᠤᠳᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠭᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ ︵ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠠᠴᠢ︶ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠱᠠᠪᠢ ᠰᠢᠣᠸᠠᠢ ᠯᠠᠢ ᠵᠢᠶᠣᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠨ᠃  ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ ᠵᠠᠭᠳᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠣᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ︽ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠴᠡᠬᠡᠯᠬᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠳ᠋ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠢᠯᠡ᠃                  ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠣᠳᠣᠮ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠤᠷᠣᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠳᠣᠶᠢᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠣ᠋ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠰᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠣᠣᠯ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠲᠢᠭᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢ 2004 ᠣᠨ  ᠤ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ︽ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠣᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮᠡ᠊᠂ ᠠᠰᠠᠷ᠄ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠭ᠂ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠣᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠠᠮᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠣᠯ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠭᠠᠭᠤ ᠲᠠᠰᠢᠮᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠲᠢᠭᠯᠢᠵᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠣᠯ᠎ᠡ᠃  ᠡᠨᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ  ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠶᠣᠮ᠃  ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠠᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠳᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠣᠭᠳᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡ᠊᠂ ᠣᠳᠽᠡᠷ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ᠄ ︽ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰᠣᠯᠢᠭ / ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠭ / ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠢᠭᠯᠡᠵᠣ / ᠲᠠ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ /︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠤᠳ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠷᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃      ᠮᠠᠵᠢᠭ 1967 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠣᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠴᠣᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠣᠯ  ᠨᠢ ᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠴᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ︽ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ︾ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ︽ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠬᠦᠣ ᠬᠡᠣᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠡᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠶᠣᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠳᠣᠭᠡ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠲᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠨᠰᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠬᠦᠦ ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠵᠢᠨᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠦᠵᠢᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠢᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠤᠣ ᠹᠧᠩ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠬᠡ ᠣᠮᠪᠣᠯ ᠦᠬᠢᠨ ᠭᠤᠣ ᠰᠢᠩ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃  ᠨᠠᠪᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠩᠭᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃              ᠠᠳᠡ ᠪᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠠᠴᠢ ᠮᠠᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ᠂ ᠦᠣᠭᠡ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠵᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠳᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠵᠣ ᠵᠠᠪᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠴᠣ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号