ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/25
      ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ︶      ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯ ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      1. ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠰᠡᠷᠪᠡ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ︶      ᠰᠠᠷᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠤᠷᠴᠢ ᠠᠴᠠ᠄ ︽ᠬᠦᠷᠡᠭᠴᠢ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠪᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      1. ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ︶      ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ︵︽ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶᠃ ᠰᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      1. ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ︵ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ︶      1. ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ︵ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ︶      1. ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ︵ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ︶      ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠮᠣᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      1. ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2. ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ      1. ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ      ᠲᠦᠯᠯᠡᠬᠦ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ ᠬᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃       2. ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠭᠡᠭᠦᠦ      ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠬᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ︽ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃      3. ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦᠦ      ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ︵ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ︶ ᠳᠤ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ︵ᠡᠷᠡᠮᠡᠭ︶ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠲᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ︵ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠪᠤᠷᠵᠤᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号