ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠳᠤ — ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/14
                    ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠳᠤ — ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ      ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠭᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1221 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃      ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠷᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ᠄ ᠵᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠬᠢᠯ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠤᠳ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃                             ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ                   ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠠᠯᠠ ᠡᠷᠢᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠳᠦ                   ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠵᠠᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ                   ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠢᠳᠦᠳᠦ ᠢᠳᠡᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ                   ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠮᠤ︕                   ᠠᠮᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ                   ᠠᠮᠤᠷ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠰᠤᠮᠠᠳᠢ ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ                   ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠲᠧᠨᠰᠠᠩᠵᠢᠭ᠍ᠰᠦᠮ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢᠳᠠᠮ ᠤᠳ                   ᠠᠮᠤᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠮᠤ︕                   ᠨᠤᠮᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ                   ᠨᠤᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ                   ᠨᠤᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷ                   ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠠᠳᠡ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠳᠤᠨ︕                   ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤᠷ                   ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠳ                   ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠴᠠ ᠠᠭᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ                   ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ︕                   ᠮᠠᠰᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠮᠠᠯ ᠵᠤᠯᠠᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ                   ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠠᠪᠠᠰ ᠤᠳ ᠲᠤᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ                   ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠴᠠᠩ ᠬᠡᠩᠭᠡᠷᠭᠡ ᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ                   ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠳᠤᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ︕                   ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠦᠷᠦ ᠬᠦᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ                   ᠬᠦᠰᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠲᠤᠷᠳᠤᠩ ᠬᠤᠪᠴᠠᠳ                   ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ᠎ᠡ                   ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠮᠤ︕                   ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠳ ᠢᠳᠡᠭᠡ                   ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠤᠸᠠᠽᠠ ᠯᠠᠪᠷᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠳ                   ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ                   ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠢᠪ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ︕                   ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠤᠳ                   ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤᠷ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠶ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ                   ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ                   ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠬᠢᠷ ᠤᠳ ᠠᠷᠢᠯᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠳᠤ                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ︕                   ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ                   ᠮᠠᠰᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠤᠭᠳᠠᠷ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ                   ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ                   ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ︕                   ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ                   ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ                   ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠨ                   ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ︕                   ᠤᠭᠤᠭᠠᠳᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠨᠤ ᠬᠦᠴᠦᠳᠦ                   ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠯᠢᠭ                   ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪᠳᠡᠷᠢᠭᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠳᠤ                   ᠤᠭᠤᠭᠠᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠺᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ︕                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤᠷ                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠮᠤ                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠨᠡᠷᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ                   ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕︵ᠸ᠊᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠰᠦᠷᠦᠩ ᠤᠨ ︽ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ︶  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号