ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠳᠦ —  ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/6/14
                  ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠳᠦ —  ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ         ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠳ᠋ᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠪᠤᠭᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠳᠦ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ 15 ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠰᠠ ︿︿ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ﹀﹀ ᠴᠣ᠋ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠮᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ 45*55'56,2" ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 117*09'51,4" ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 513,5 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠦ ᠵᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ  ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠠᠩᠳᠡᠩᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠷᠡᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠫᠦᠷᠪᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠳᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠤᠮ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠᠯ ᠦᠴᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ︿ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠨᠴᠢᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠤᠨᠳᠠᠵᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ︿ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤ﹀ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠶᠢᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ︿︿ᠦᠨᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠮᠠᠷᠴᠢᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠠ﹀﹀ ᠭᠡᠳ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠᠯ ︿ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠮᠤᠳᠤ﹀ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃      ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ 12 ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ︿︿ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ﹀﹀ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ‌ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠳᠠᠯᠪᠢᠨ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠦ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠦᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃                                               ︵ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠤ ︿︿ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠰ﹀﹀ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ︶           ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ                  ᠰᠦᠮᠠᠳᠠᠢ ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠮᠡᠢ ᠳᠤᠷ                  ᠰᠦᠰᠦᠭᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ                  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠱᠤᠭᠳᠤ                  ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠠᠷᠴᠢᠨ ᠤ                         ᠠᠳᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ                         ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ                         ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ                         ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ                 ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ                 ᠲᠦᠪ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ                 ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠷ                 ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠳᠤᠨ                         ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ                         ᠠᠷᠠᠴᠠ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ                         ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠵᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ                         ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ                 ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩᠳᠦ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ                 ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ                 ᠲᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ                 ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠮᠦ                        ᠠᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ                        ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ                        ᠠᠭᠠᠷ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ                        ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠮᠦ                 ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ                 ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤᠷ                 ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ                 ᠬᠠᠩᠬᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ                         ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ                         ᠬᠠᠳᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠬᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ                         ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ                         ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ                  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ                  ᠡᠷᠬᠢᠰ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ                  ᠡᠰᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠰ ᠢ                  ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠮᠦ                          ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠪᠽᠠ ︵ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ︶ ᠲᠠᠢ                          ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ                          ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ                          ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ                   ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ                   ᠪᠢᠨᠳᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ                   ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ                   ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠴᠢ                         ᠠᠴᠢᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠮᠠᠢ ᠳᠤ                         ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠱᠤᠭ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ                         ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ                         ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠮᠦ                  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ                  ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠤᠳ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ                  ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠦᠶᠡᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠪᠠ                  ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠮᠦᠨᠳᠦᠷ ᠢ                         ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ                         ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠ                         ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ                         ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠪᠠ                  ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠢ                  ᠠᠯᠢᠮᠠᠳ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ                  ᠠᠰᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ                  ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ                         ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠡᠨ                         ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ                         ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ                         ᠦᠴᠢᠭ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠮᠦ                  ᠲᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠢᠳᠦᠮᠦ                  ᠲᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠮᠦ                  ᠲᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠮᠦ                  ᠲᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠮᠦ                         ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ                         ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠦ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠷ                         ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠳᠡᠨ ᠷᠠᠭᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ                         ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠳᠢᠰ ᠲᠤᠷ                  ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ                  ᠠᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ                  ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠲᠤᠷ                  ᠡᠩᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠠᠳᠤᠭᠠᠢ                         ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ                         ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠨ                         ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠳ ᠢ                         ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕                                          ︵ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠴᠤᠭᠳᠠᠩᠽᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠧᠪᠡᠭᠵᠠᠪ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ︶                             ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ      ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠡᠵᠢ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ 45*53'56,7" ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 117*09'46,9" ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 964,3 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ︿︿ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ﹀﹀ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ︵ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ︶ ᠬᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠯᠤᠤᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠦᠵᠦ ᠳᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠳᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠨ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠷᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃   ︵ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠᠢ︶                                     ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠱᠦᠩᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ                  ᠡᠷᠬᠡᠳᠦ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠳᠦ                  ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠴᠢᠯᠡᠨ                  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠦ                  ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠴᠢ                           ᠰᠦᠷ ᠰᠢᠳᠢᠳᠡᠨ ᠷᠠᠭᠢᠨᠢᠰ ᠨᠠᠷ                           ᠰᠦᠷᠦᠩᠮ᠎ᠠ ᠷᠠᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠠᠷ                           ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠷ                           ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢᠷᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠮᠦ︕                    ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ                    ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠱᠦᠩᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ                    ᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ                    ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠮᠦ︕                           ᠵᠤᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢᠰᠦ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ                           ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠦ ᠠᠶᠠᠰ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦᠨ ᠢ                           ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ                           ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ︕                    ᠠᠷᠴᠠ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷ                    ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠵᠦᠯᠭᠡᠨ ᠬᠦᠵᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ                    ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠰᠤ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ                    ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠮᠳᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ                           ᠦᠰᠦᠭ ᠷᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ                           ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ                           ᠦᠨᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ                           ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ                   ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠠ                   ᠠᠳᠢᠰ ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ                   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠠᠷ                   ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠴᠦᠮ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬ᠎ᠠ                           ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ                           ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠱᠦᠭᠮᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠪᠠ                           ᠪᠠᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ                           ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬ᠎ᠠ                   ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ                   ᠠᠳᠢᠰᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ                     ᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠯ ᠢ                       ᠠᠭᠱᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬ᠎ᠠ                           ᠮᠢᠨᠦ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ                           ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ                           ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ                           ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ                    ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ                    ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠵᠦ                    ᠠᠯᠢᠮᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ                    ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠢᠰ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬ᠎ᠠ                            ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ                            ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢ                            ᠡᠨᠡᠷᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ                            ᠡᠨᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ                     ᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ                     ᠰᠦᠷᠳᠦ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ                     ᠰᠦᠰᠦᠭᠳᠦ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ                     ᠰᠦᠭᠦᠳᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠮᠦ︕                             ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ                             ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ                             ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠨᠠᠷ                             ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠᠮᠦ                    ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ                    ᠦᠨᠦ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ                    ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠮᠡᠳᠦ                      ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠠᠢ︕                             ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠳᠠᠬᠤᠯ ᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠵᠦ                             ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬ᠎ᠠ                             ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ                             ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠠᠳᠬ᠎ᠠ                    ᠦᠯᠦ ᠵᠤᠬᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ                    ᠦᠳᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ                    ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯ                    ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠯ                               ᠠᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬ᠎ᠠ                             ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ                             ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠮᠡᠳᠦ                             ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡ                    ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ                    ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠠᠶᠤᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠤ                    ᠬᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠳᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ                    ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯ                             ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ                             ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠳᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠨ                             ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠳᠤᠷ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ                             ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠦᠨ︕                      ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ                      ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ                      ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ                      ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠮᠦ︕                               ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠳᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ                               ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ                               ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ                               ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠳᠤᠭᠠᠢ︕  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号