ᠰᠢᠸ᠎ᠠ (1918—1995)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/11/28
                     ᠰᠢᠸ᠎ᠠ (1918—1995)      ᠰᠢᠸ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠡᠷᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠶᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬ᠋ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠣᠠᠬᠦᠯ ᠬ᠋ᠠᠷᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠬ᠋ᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠨᠭᠡᠨ᠋ᠠᠳ᠋ᠬᠠᠴᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠰᠢᠸ᠎ᠠ(ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠰᠢᠸ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠳᠡᠭ)᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ 1918 ᠤᠠ ᠳ᠋ᠣ᠋‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠣᠪᠠ᠃ ᠤᠭ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠬ᠋ᠠᠷᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬ᠋ᠠᠬᠢᠯ ᠰᠣᠮᠣ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠬ᠋ᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ᠃ ᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠣᠠᠬᠦᠯᠳᠠᠠ᠃      1925—1932᠊ ᠤᠠ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠣᠬᠡ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠠᠴᠠᠠ ᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠨᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      1932᠊— 1935 ᠤᠠ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬ᠋ᠠᠬᠢᠯ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠣᠷᠣᠨᠣᠣᠠ ᠤᠪᠤᠠᠠᠳᠣ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠩᠰᠠᠳᠣ ᠠᠶᠣᠰᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠮᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠣᠷᠪᠠ᠃      1935—1937 ᠤᠠ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠠᠣ ᠪᠠ ᠬ᠋ᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠢ ᠲᠣᠳᠣᠠᠠᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      1937 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠵᠣᠣᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠲᠤ ᠬᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠠ ᠰᠣᠷᠪᠠ᠃      1939 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬ᠋ᠠᠬᠢᠯ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃      1945 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬ᠋ᠠᠬᠢᠯ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠠᠬᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠰᠣᠮᠣᠠ  ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃      1945 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠣᠷᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠬᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠠᠠ  ᠳᠤ《ᠡᠪᠣᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠦᠰᠴᠣ ᠲᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠴᠢᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠦᠬᠡᠢ》ᠬᠡᠵᠣ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠬᠤᠴᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠠ ᠬ᠋ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠣᠠᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠣᠮ᠃      1946 ᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠠᠴᠠ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃      1948 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠰᠠᠷ‌‍ᠠ᠋ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠪᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠣᠠᠴᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠤᠣᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠠᠪᠴᠣ ᠶᠠᠪᠤᠠᠠᠰᠠᠠ ᠳᠤ᠂ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠬ᠋ᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠬ᠋ᠠᠷᠴᠠᠢ᠃      1949 ᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠭ᠋ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠮᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃      1950 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠣ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠣ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠪᠠ᠃      1958 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠵᠠᠯᠭᠠᠣᠠ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ᠃      1963 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠦᠵᠠᠬᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠠ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠠᠵᠢᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠋ᠠᠣᠳᠠ᠂ ᠪᠣᠭᠤᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠦᠣ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠣ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠪᠠ᠃      1968 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ 《ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ 》 ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠬᠦᠵᠢᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠨᠦᠮᠣᠷᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠠᠬᠦᠳᠠᠠ ᠲᠠᠮᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠶᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃      1978 ᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠣᠬᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠬᠦᠬᠡᠪᠠ᠃      1980 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠬᠦᠬᠡᠪᠠ᠃      1981 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃      1982 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃      1983 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠ᠃      1981.6—1987.7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号