ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ(1898—1968)
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/11/28
                     ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ(1898—1968)      ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠣᠣᠠᠭᠤᠪᠢ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠠᠨᠭᠡᠨ᠋ᠠᠳ᠋ᠬᠠᠴᠢ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ 1955 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠨᠭᠠᠳᠣᠷᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠠ ᠠᠨᠭᠡᠨ᠋ᠠᠳ᠋ᠬᠠᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃      ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠵᠠᠯᠠᠠ 1898 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠷᠠᠨᠣᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢᠨᠠᠷ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠪᠠᠣᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠯᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠩᠳᠣᠢ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠣᠵᠠᠢ᠃      ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠵᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠪᠣᠵᠠᠪ ᠰᠠᠶᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠠᠠᠳᠠᠠ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ᠂ ᠮᠦᠭᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠩ ᠽᠦᠸᠧ ᠯᠢᠠ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠬᠡᠳᠣᠳᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠣ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠬ᠋ᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠢ ᠬ᠋ᠠᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ᠂ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠣᠷᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬ᠋ᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠢ ᠲᠣᠳᠣᠠᠠᠰᠢ ᠬᠡᠯᠠᠮᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠠ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠰᠣᠣᠠᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠣᠬᠠᠠᠵᠣ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠪᠠ᠃      ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠲᠠᠪᠣᠠ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠣ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠣᠣᠠᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠳᠠᠠ ᠴᠢᠠ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠠ ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠣ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ᠂ ᠰᠦᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠯᠠᠪᠷᠣᠩ᠂ ᠬ᠋ᠤᠮᠪᠣᠠ᠂ ᠯᠾᠰᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠡᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠣ ᠪᠣᠶᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠠ᠃      ᠲᠠᠩᠭᠤᠣᠠ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠣᠠᠭᠤᠪᠢ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠩᠭᠤᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠃      1958 — 1966 ᠤᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠬᠡᠠ ᠤ 2 —4 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号