ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/25
ᠭᠤ ᠳᠠᠪᠬᠠᠢ                         ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ            ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ  ᠄  ᠳᠣᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠣᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ︾ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠵᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠩᠨᠣ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠲᠡᠣᠬᠡᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ  ︾ ᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠣᠳᠣᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ  ᠪᠠᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠯ ᠳᠣᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾ ᠨᠢ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ  ︽ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ  ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ   ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠠᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠣᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ︾ ᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃      ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ  ᠄  ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠃  ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ‌ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠪᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠃      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣᠰ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠁︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ  ︽ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ  ︾ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ  ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠣ  ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ  ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ︵ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ︶︾ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠣ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠳᠣᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ︽ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ︾ ᠪᠣᠶᠣ ᠭᠢᠷᠭᠢᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ︾   ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃  ᠮᠥᠷᠳᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ  ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ︾ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂  ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ ᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠨᠡ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠦᠰᠦᠭᠡᠢ᠃                                           ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠵᠦᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠤᠭ ︽ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ︾ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾① ᠳᠤ ︽ ᠁ 1207 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠦᠴᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠠᠪᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠨᠣ ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠢᠷᠭᠢᠰᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠶᠢᠳᠢ ᠢᠨᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠬᠤᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠳᠠᠰ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠢᠷᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠴᠣ  ᠁︾  ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ︽ᠬᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠥᠭᠴᠣ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠨᠠᠯᠴᠢ   ᠳᠤ ᠴᠡᠴᠡᠶᠢᠬᠡᠨ ᠭᠦᠩᠵᠣ ᠶᠢ ᠥᠭᠴᠣ᠂ ᠢᠨᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠣᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠥᠭᠭᠦᠪᠡ᠃︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨᠴᠣ ︽ ᠁ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ 16 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃︾  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠶᠤᠮ᠃      ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ  ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠣ ᠳᠣᠯᠣᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠁ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠁︾ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠴᠣ ᠵᠠᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ︽ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ︽ᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠳ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠁ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠠᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠡᠢ᠃︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ︵ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠳᠣ ︶︾② ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠣᠮᠥᠩᠬᠡ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠪᠣᠯᠣᠳ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠠ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠳᠣᠷᠠᠯ ᠁  ︾ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡᠪᠡᠷ  ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠁︾  ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃  ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠳᠣᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠶᠢᠪᠡᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ‌ᠨᠢᠭᠡᠨ ︽ᠣᠳᠤᠭ︾ ᠲᠡᠳᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ︽ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠁︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ︾ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ ︽ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ︾ ᠪᠣᠶᠣ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ︾ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ   ᠨᠢ ᠣᠷᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠷᠡᠯᠨ᠎ᠡ ᠁︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠪᠢ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ  ︽ᠵᠦᠴᠢ ᠳᠣᠯᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ  ︾  ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃                                        ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ︾ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠴᠢ ᠫᠡ᠊᠂ ᠳᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠨ᠊᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠣ᠂ ᠳ᠋ᠠᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠪᠠ ᠵᠣ᠂ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ᠂ ᠨ᠊᠂ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠣ᠂ ᠶᠣᠨᠳᠣᠨ ᠨᠡᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ  ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰ᠊᠂ ᠫᠦᠷᠦᠪᠵᠠᠪ  ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ  ᠴᠦ ᠭᠢᠷᠬᠢᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ᠂ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠵᠤ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠴᠢᠮᠠᠳᠣ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︕ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠯᠣᠰ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠃ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠳ᠂ ᠶᠦᠷᠺᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠵᠡᠢ᠃︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦᠯᠡᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ︽᠁ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠭᠢᠷᠭᠢᠰ᠂ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ︾  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ  ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣᠰ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠦᠵᠦᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ︵ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ︶ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠯᠣ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠣ᠂ ᠶᠣᠨᠳᠣᠨ᠂ ᠯᠾ᠊᠂ ᠪᠠᠳᠦᠮᠥᠩᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ︽ᠣᠣᠭᠠᠯ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯ ᠠᠶᠠᠨ︾ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠤ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠤᠨ ︽ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠥᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠁  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠴᠣᠣ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠥᠨ ᠣᠣᠯ   ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾  ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦᠯᠡᠷ  ︽ᠠᠯᠳᠠᠢ︾ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠭᠠᠲᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠣᠭᠠᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ   ᠶᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ︽ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ   ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃                                         ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ      ᠪᠠᠳᠣᠮᠥᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ 1480 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠤ ︽ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠁︾ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠣᠵᠣ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠣᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠯᠠᠪ ᠱᠠᠩᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ︽ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠣ︾ ᠳᠤ  ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ︽ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠲᠤ ︽ ᠁ 1510 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠁ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠡᠯᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ ᠥᠭᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠁︾  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠢ ︽ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠳᠡᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠪᠡ ᠁︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ  ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ︽ ᠵᠡᠭᠦᠨ ︵ᠴᠠᠬᠠᠷ  ︶ ᠲᠦᠮᠡᠨ︾   ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠣᠶᠣ  ︽ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾  ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃                                         ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ      ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ︽ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ  ᠨᠢ  ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ︽ᠲᠥᠪ ᠲᠦᠮᠡᠨ︾ ᠪᠣᠶᠣ ︽ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ︾ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ︽ᠣᠳᠤᠭ ︵ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶︾ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠳᠤ ︽ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠡᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ᠎ᠠ ︵ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 1547 ᠣᠨ︶᠂ ᠵᠣᠲᠠᠯᠠᠩ ᠥᠨᠳᠥᠷ ︵ ᠥᠨᠥᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠲᠠᠯ ᠬᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ︶ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠥᠰᠥᠪᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ︽ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ︾ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ︽ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠨᠣᠳᠤᠭ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠳᠤᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠡᠭᠠᠳᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ︽ᠵᠣᠳᠠᠯ ᠬᠠᠨ︾ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ   ᠪᠠᠨ᠂ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠵᠣᠣ ᠣᠳᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠴᠦᠮ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ  ︽ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠵᠤ︾ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨᠴᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠣ ᠥᠪᠥᠷ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠦᠭᠡᠳ ︽ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾  ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃                                               ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ       ︽ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ︽ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ  ︾ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ   ᠨᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ   ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠠᠶᠠᠭᠦᠶᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠠᠴᠠ ︽ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ᠨᠥᠬᠦᠷ ᠪᠦᠬᠡᠬᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠷ᠄ ︽ᠡᠾᠡᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠰ   ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ︽ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ  ︾   ᠳᠠᠬᠢ ︽ ᠦᠵᠡᠮᠡᠷ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ  ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠣᠨᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠪᠠ  ᠁︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠫᠦᠷᠦᠪᠵᠠᠪ ᠤᠨ ︽ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯ  ᠪᠠ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ︽ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠᠲᠦ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ 1206 ᠣᠨ   ᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠁︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ  ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠥᠨᠴᠣ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ︽ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠱᠠᠰᠢᠲᠠᠷ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ︽ ᠁ ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠣᠪᠡᠢ᠃︾  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠢᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠥᠷ ᠪᠣᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1623 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠳᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠣ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ   ᠨᠢ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠴᠠᠬᠠᠷ︾ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠵᠦ᠂  ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ   ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ᠂  ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ︽ ᠰᠠᠳᠣᠨ︾ — ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠱᠣᠯᠣᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ︵ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ︶ ᠢ ᠳᠦᠰᠢᠨ ︽ᠠᠷᠣ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠪᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 1635 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠤ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ  ᠂ ᠣᠣᠯ   ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ  ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ  ︽ᠣᠩᠭᠤᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ  ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃                                      ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠥᠨᠥᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ      ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠲᠡᠯ ᠨᠢ  ᠳᠠᠷᠣᠢ 1945 ᠣᠨ   ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠭᠠᠷᠠᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ  ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠨᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠥᠨ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠤᠳ  ᠴᠦ ᠮᠥᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠨᠣᠳᠣᠭᠰᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠭᠠᠷᠠᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠪᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠤ ᠵᠠᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠥᠨᠬᠦ  ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠥᠨᠴᠣ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ  ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠣᠭᠠᠷ  ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ︽ᠥᠨᠥᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ  ︾  ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠢᠨᠣ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠳᠠᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠲᠷᠢᠶᠠᠯ   ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ︾ ᠪᠠ ᠵᠠᠮ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ  ᠪᠠᠷᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠣᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠣ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠣᠳ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠷᠦ  ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ  ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠣᠪᠣᠭ ᠣᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ︽ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ  ︽ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ︾ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃  ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠢ  ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠬᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ᠂  ᠪᠠᠷᠠᠰ ᠬᠥᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ  ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢᠯᠡᠨ᠂  ︽ᠮᠣᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ︾ ᠤᠨ ᠠᠷᠣ ᠥᠪᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ  ︽ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠣᠰᠣ︾   ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ  ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠣ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨᠴᠣ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ  ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠨᠣᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ︽ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠣᠭᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠪᠠ ︽ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠣ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠨᠡᠭᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠶᠣᠳᠦᠩ ᠣᠯᠳᠣᠷᠠᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠵᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠠ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠣ  ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠳᠣᠰᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠨ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ  ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃    ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠳ᠄         ①  ᠮᠠᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾᠂         ②  ᠷᠠᠰᠢᠫᠣᠩᠰᠤᠭ ᠤᠨ ︽ᠪᠣᠯᠣᠷ ᠡᠷᠢᠬᠡ︾᠂           ③  ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︽ ᠬᠣ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠣᠪᠴᠢ  ︾᠂         ④  ᠲᠦᠪᠳᠦᠨ ᠳᠡᠮᠡᠪᠡᠷᠢᠯ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ︽ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︾᠂᠃         ⑤  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠣᠬᠡ   ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ︵3︶︾᠂         ⑥  ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ︾᠂         ⑦  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ︽ᠡᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ  ︵2006᠂ 2︶︾  ᠂         ⑧  ᠪᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠣ᠋ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ︽ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ︶︾  ᠂         ⑨  ︽ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠡᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ Ⅰ︵ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ︶︾  ᠃                                                        
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号