ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/24
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ᠂ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ                            ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ      [ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ]᠄ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠯᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃      [ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ]  ᠄ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠴᠦᠳ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ — ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠨᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠨ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃             ᠨᠢᠭᠡ   ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡᠨᠴᠢᠷ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠪ  ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠳᠠᠢ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠵᠤᠤ  ᠨᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠩᠴᠠᠭᠦᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠡᠵᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠷᠯᠢᠭ᠂  ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠤᠶᠢᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠳᠤ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠣᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠪᠡᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠪᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠨᠭᠬᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠷᠡᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠪᠡᠷᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠭᠠᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠴᠦᠳ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠᠴᠦ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠰᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠢᠪᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄      ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠭᠤ ᠴᠢᠪᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠪᠳᠤᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠰᠢᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ  ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃      ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠰᠦ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠬᠡᠪᠳᠦᠷ ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠴᠤᠬᠤᠷᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠬᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠲᠦᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠭᠤᠨ ᠴᠤᠬᠤᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠰᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠩ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠤᠭ ᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠳᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠦᠨ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠱᠠᠯᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ  ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠴᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦᠮ — ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠩ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠯᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠴᠦᠳ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠮᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ᠃                  ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ       ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠄      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠮᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠡᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ︽ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠤᠳᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠬᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃       ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ︾ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠨᠤᠶᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ︽ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳ︾ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠴᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠴᠦᠳ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃      ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ᠄      ⑴ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾  ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ  ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ  ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ  ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ  ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠪᠠ᠃ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠭᠤᠳᠤᠷ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠭᠤᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠢ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠯᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠬᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠭᠦᠣ ᠰᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡᠭᠦᠷ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠢᠩᠬᠤᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ  ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠪᠡ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠠᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠦᠷᠴᠦ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠦᠭᠳᠦᠷ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠷᠤ ᠦᠷᠮᠦᠭ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠳᠦᠷᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠶᠢᠯᠡᠰ  ᠲᠤᠨᠢ ᠤᠶᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠢᠩᠬᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ⑵ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ 147 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠲᠤ᠄ ︽ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄ ︿ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ︖﹀ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠴᠦ ᠵᠡᠪᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄ ︿ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢ ᠪᠢᠯᠡ﹀ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ ᠁  ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄ ︿ᠲᠠᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠵᠦ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠵᠦ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠴᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠵᠡᠪᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠵᠡᠪᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤ﹀ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃       ︽ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ︽ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ︾ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ︽ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠦ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠳ᠋ᠠᠷᠬᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠦ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠷᠬᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠪᠭᠡᠷᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠯᠠᠶᠢᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠦ ᠪᠦᠭᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠪᠡᠳᠦ ᠴᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠤᠨ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠦ ᠲᠠᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠷᠠᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠭᠤᠪᠠ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠤᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ⑶  ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ᠃ ᠸ᠊᠂ ᠶᠠᠨᠴᠸᠧᠢᠼᠺᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠺᠢᠫᠴᠠᠺ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠭᠠᠷᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠷᠶᠠᠽᠠᠨ ᠸᠠᠩᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠠᠢ᠃       ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃      ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠ ᠸᠯᠳᠢᠮᠢᠷ᠂ ᠮᠤᠰᠺᠧᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠤᠸ᠋ᠭᠤᠷᠤᠳ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠭᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠴᠠᠰᠦ ᠮᠦᠰᠦ ᠬᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠦᠮᠦᠷᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ︽ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ᠄ ︽ ᠁ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠢᠳᠴᠦ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠁ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠰᠭᠢᠭᠡᠳ ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦᠮᠦᠷᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠂ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠯᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠮᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠵᠢᠪᠪᠦᠵᠦ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠴᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠢᠳᠴᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ᠄ ︽ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠳᠤᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠯᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ︽ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠢᠪᠪᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠩᠭᠡᠵᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠬᠤᠶᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦ ᠲᠤᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠨᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠁ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ︾᠂ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠢ ᠠᠷᠠᠶᠢᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ︿ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ᠂ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ︕ ᠴᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ︕ ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︕﹀ ᠭᠡᠪᠡ︾᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠳᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠮᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ︕ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠯᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ᠃                ᠁                        ᠁                        ᠁      ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠠᠳᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠬᠤᠯᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠤᠭᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠵᠡᠨᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠤᠭᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠠᠨᠤ᠄      ᠬᠤᠶᠢᠪᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ      ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ      ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ      ᠲᠠᠩᠰᠢᠭ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ︕      ᠴᠢᠭᠳᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ      ᠴᠡᠮᠴᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ      ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ      ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕      ᠵᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ      ᠵᠡᠷᠯᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ      ᠵᠡᠯᠮ᠎ᠡ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ      ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕      ᠰᠤᠶᠢᠯᠳᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ      ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ      ᠰᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠦ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ      ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕      ⑷ ︽ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠩ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ︽ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ︿ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ﹀᠂ ︿ᠰᠤᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ﹀ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠤᠭᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠲᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠪᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡᠵᠦ ᠵᠤᠭᠰᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1690 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠰᠧᠶᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠢᠵᠦ᠄ ︽ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢ︕ ᠦᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠷᠠᠶᠢᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ ᠪᠤᠤ ᠤᠯᠭᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠦ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠠᠷᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃     ⑸ ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠬᠡᠨᠳᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠡᠪᠡᠰᠣᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠪᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠰᠣᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠢ᠂ ᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠷ  ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠪᠤᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠤ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠬᠦ  ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠦᠬᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠣᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠠᠳᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ  ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠬᠡ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠡ   ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠦᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃      ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠮ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳ᠋ᠠᠷᠬᠢ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠤᠱᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠢ — ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ — ᠬᠡᠨᠳᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠳ ︽ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠦᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠩᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠪᠴᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠳᠤᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃                 ᠭᠤᠷᠪᠠ  ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ      ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠄      ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ — ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠨᠢ ︽ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠨ︾᠂ ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠠᠨ︾ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠪᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ — ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠯᠣᠮᠪᠤᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃      ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠣ — ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠣ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠣᠷᠢᠳᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠤᠷᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ︽ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠦ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠰᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠷᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠢᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠣ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠦᠤᠷᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ 1980 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠭᠡᠪᠦᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ  ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠣ᠂ ︽ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ︾  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃      ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ — ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠳᠠᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ᠄       ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠤ       ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ       ᠦᠰᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ       ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ       ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠ ᠬᠤᠮᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠠᠢ       ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠰᠠᠨ       ᠬᠠᠳ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ       ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠷᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠢ       ᠮᠠᠨᠳᠠᠯᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠱᠤᠪᠬᠤ ᠱᠤᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ       ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ︽ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ       ᠮᠠᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮᠡᠨ ᠰᠦᠮᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠢ       ︽ᠮᠠᠩᠬᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ       ᠬᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠳᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ       ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ       ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ       ᠬᠠᠳᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠲᠤ ︽ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ       ᠪᠤᠷᠤᠯᠵᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ       ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ︽ᠪᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ       ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠪᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ       ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃  ᠁ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃      ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ — ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠡᠰᠦᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠩ ᠣᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠤᠰᠣᠨ  ᠳᠤᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠦ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃      ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ — ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠡᠳᠠᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠣᠡᠭᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ᠃      ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨᠴᠦᠳ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠤᠩᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ  ᠨᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃      ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ᠄      ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠰᠠᠩᠵᠠᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ︽ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ᠄       ︽ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠄         ᠁       ᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ       ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ       ᠠᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ       ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ︕       ᠬᠦᠪ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ       ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠦᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ       ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ       ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠦ ᠯᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ   ᠁       ︽ᠴᠢᠪᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ᠄       ᠴᠢᠪᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ       ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠮᠡᠨ ᠠᠶᠢᠰᠦᠢ ᠳ᠋ᠠ       ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ       ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ︕ ᠁       ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠦᠨᠦᠰᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ︽ᠦᠰᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠂ ︽ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ︽ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ︽ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ︽ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ︽ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ︽ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠳᠦ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠦ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠄        ᠁       ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠳᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤᠷ       ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ       ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ       ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠡ ᠁ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ︽ᠪᠤᠷᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ᠄        ᠵᠧ ᠬᠦ᠋ ᠶᠧ ᠁       ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭᠡᠳ       ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠯᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ       ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ       ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ ᠁ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠦᠳ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ︽ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ︽ᠴᠢᠪᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠰᠢᠨᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠳᠡᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠢᠯᠡᠯᠡᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠤᠮ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ︽ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ︽ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠡ  ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号