ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠤ ᠪᠤᠰᠦᠯᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/18
     ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠪᠦᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠭᠤᠮᠢᠡᠳᠡᠩ   ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ   ᠤ  ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠦᠯᠡᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ  ᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠡ  ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ   ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠸᠡᠩ  ᠬᠦᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠶᠡᠷᠬᠠᠬᠴᠢ ᠠᠩᠬᠢ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠵᠦ᠂  ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠢ   ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠦᠯᠡᠵᠦ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭ᠌ᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ   ᠭᠤᠮᠢᠡᠳᠡᠩ   ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ ᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ  ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ   ᠤ  ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠡ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠨ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ  ᠬᠢᠭᠡᠦᠠ ᠸᠡᠩ ᠬᠦᠡᠭ ᠹᠸᠦᠳᠡᠯ   ᠤᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠠ   ᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦᠬᠢ   ᠠᠩᠬᠢ   ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠤᠷᠴᠡᠳᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ   ᠤ   ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ   ᠤ  ᠠᠶᠡᠡᠳᠡᠭᠠᠠ  ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠹᠸᠦᠳᠡᠯ   ᠢ  ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠲᠡᠰᠦᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ  ᠭᠠᠷᠦᠬᠰᠡᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡ᠃  ᠡᠬᠦᠠ   ᠤ  ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ᠂  ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ     ᠤᠨ  ᠬᠦᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠ  ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠤ  ᠠᠳᠡᠷ  ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠤ   ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠤᠰᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ (1892~1931  ᠤᠠ)᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠨᠡᠦᠡᠮᠢᠦᠠ᠂  ᠬᠢᠳᠡᠦᠠ  ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠸᠡᠭ   ᠴᠢᠩ ᠱᠡᠠ᠂  ᠵᠢᠷᠢᠮ  ᠤᠨ  ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ   ᠤ  ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠵᠡᠬᠦᠠ ᠭᠠᠷᠦᠠ  ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠭᠡᠷ  ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠶᠡᠳᠡᠭᠤ ᠲᠡᠷᠢᠶᠡᠴᠢᠠ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠ  ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠬᠦᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂  ᠤᠯᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠠ   ᠢ  ︽ᠭᠠᠳᠠ︾ (ᠤᠤᠡᠬᠤᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠬᠢᠳᠡᠦᠠ ᠤᠢᠭᠡ) ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠤᠳᠡᠳᠠᠬ᠃  ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠡᠮᠦᠠ   ᠤ  ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠡᠯ   ᠢ   ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠡᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠡᠠ   ᠤ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠭᠡᠵᠦ  ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠡᠷᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠡᠷᠠ  ᠬᠠᠷᠡᠬᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠪᠡᠶᠡᠦᠠ ᠨᠤᠶᠡᠦᠠ   ᠤᠨ  ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠡᠷᠦᠬᠳᠡᠵᠦ᠂  16 ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠢ   ᠲᠠᠢ   ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠲᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃  ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠠ ᠰᠡᠴᠡᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ᠂  ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢ ᠰᠡᠶᠢᠳᠡᠢ  ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠸᠡᠩ ᠳᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠵᠡᠯᠡᠠ᠂  ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠤᠮᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ  ᠠᠰᠪᠦᠷ ᠴᠡᠭᠠᠪᠦᠷ᠂  ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠠ ᠰᠢᠳᠦᠷᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂  ᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠠᠴᠠ  ᠠᠶᠦᠬᠤ  ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂  ᠨᠤᠮᠦᠬᠠᠠ   ᠢ   ᠲᠡᠷᠦᠯᠡᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂  ᠵᠢᠰᠦᠷ ᠪᠢᠯᠳᠡᠦᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ   ᠢ  ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠰᠢᠵᠦ᠂  ᠤᠢᠨᠡᠠ ᠶᠤᠰᠦᠠ   ᠤ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠴᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠤᠶᠡᠦᠠ ᠪᠡ ᠤᠷᠴᠢᠠ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ   ᠤ   ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠡᠠ   ᠤ  ᠲᠤᠮᠳᠠ  ︽ᠮᠡᠠ   ᠤ  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠤᠳᠡᠬᠳᠡᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠡᠳᠦ   ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠶᠤᠮ᠃      ᠭᠠᠳᠠ  ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠤᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ   ᠤ  ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ  ᠠᠭᠤᠳᠡᠮ᠂   ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠡᠷᠳᠡᠩ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠤᠰᠦ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ  ᠰᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠤᠢᠨᠢᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠢᠬ  ᠤᠢᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠦ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤᠷᠦᠠ   ᠪᠢᠯᠠ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ  ᠲᠡᠶᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠦᠰ   ᠤᠨ  ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ   ᠤ   ᠨᠤᠶᠡᠷᠬᠠᠯ   ᠤᠨ  ᠤᠢᠶ᠎ᠠ   ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠤᠯᠦᠭᠠᠠ ᠤᠳᠡᠭᠠᠠ   ᠤ  ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠤᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠦᠠ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠠᠰᠴᠦ᠂  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ  ᠠᠷᠡᠦᠠ  ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠤ  ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ  ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠡᠳᠡᠭᠤᠷᠡᠠ ᠬᠤᠭᠤᠰᠦᠷᠡᠪᠡ᠃  ᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠵᠤᠪᠡᠭᠤᠷᠢ  ᠵᠦᠳᠡᠬᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ   ᠳᠤ  ᠴᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ  ᠴᠢᠠ  ᠸᠡᠩ ᠨᠡᠮᠵᠢᠯᠰᠡᠷᠡᠩ ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠤᠯᠡᠠ   ᠤ ᠤᠢᠬᠦᠵᠦ  ᠰᠡᠭᠡᠬᠦ   ᠶᠢ  ᠬᠠᠶᠢᠬᠤᠷᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ   ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠬᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ  ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠵᠦ  ᠂  1929 ᠤᠠ   ᠤ  ᠬᠠᠪᠦᠷ  ᠠᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠡᠢ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠤᠢᠯᠡᠳᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ  ︽ᠯᠢᠶᠤᠤᠪᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠡᠷ ᠭᠠᠵᠡᠷ︾᠂︽ᠪᠸᠢ ᠱᠡᠠ   ᠤ  ᠠᠳᠡᠷ ᠭᠠᠵᠡᠷ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢ  ᠪᠡᠰᠠ  ᠤᠢᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠠ  ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠠᠦᠠ᠂  ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠯᠡᠠ ᠮᠡᠯᠴᠢᠠ ᠠᠷᠡᠦᠠ   ᠢ  ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠭᠤᠴᠢᠬᠤ  ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ  ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠵᠤᠪᠯᠡᠩ   ᠤᠨ  ᠲᠦᠢᠯ   ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠵᠡᠢ᠃  ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ   ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠡᠶᠢᠵᠢ᠂  ᠠᠯᠪᠡᠠ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠦᠠ   ᠤᠨ  ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠠ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠯ   ᠢ   ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃      1929 ᠤᠠ   ᠤ  7 ᠰᠡᠷ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠤᠯᠦᠭᠠᠢᠢᠯᠡᠬᠰᠡᠠ   60 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ   ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ᠂  ᠮᠦᠭ᠌ᠳᠡᠠ ᠬᠤᠳᠠ   ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠭᠤᠯᠦᠠ  ᠵᠡᠰᠠᠬ ᠸᠡᠩ  ᠨᠡᠮᠵᠢᠯᠰᠡᠷᠡᠩ   ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠦᠳᠡᠯ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ  ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ   ᠤ  ᠠᠮᠢᠠ ᠰᠤᠳᠡᠰᠦ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ   ᠢ  ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂  ᠠᠳᠡᠷ  ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠤ   ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ  ᠵᠤᠬᠰᠦᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳᠡᠪᠡ᠃  ᠨᠡᠮᠵᠢᠯᠰᠡᠷᠡᠩ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠠ   ᠢ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠠ ᠠᠪᠴᠦ   ᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠵᠡᠬᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ   ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ ᠲᠠᠢ   ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠦᠵᠦ᠂  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠢ  ᠪᠡᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠳᠤᠨᠢ  ᠲᠡᠷᠦᠵᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠦᠠ ᠬᠢᠨᠳᠡᠠ   ᠳᠤ  ᠬᠤᠷᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ   ᠤᠨ  11  ᠰᠡᠷ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠤ  ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ  ᠮᠦᠳᠡᠠ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ  ᠮᠡᠯᠴᠢᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ   ᠤ  ᠬᠠᠪᠰᠦᠷᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠢ  ᠬᠢᠨᠳᠡᠠ ᠠᠴᠠ  ᠠᠪᠦᠷᠡᠠ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠦᠠ  ᠲᠡᠷᠠ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠬᠦᠴᠦᠠ   ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ   ᠠᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠤ   ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬ   ᠢ  ᠡᠷᠬᠦᠵᠡᠢ᠃  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠤ  ᠪᠤᠰᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ   ᠤ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ   ᠤ  ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ   ᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂  ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠵᠡᠭᠤᠠ  ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 1000 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠦᠠ  ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ     ᠤ  ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ   ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂  ᠠᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ   ᠶᠢ  ᠲᠡᠭᠠᠷᠢᠠ  ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂  ᠸᠡᠩ   ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠦᠠ   ᠤ  ᠠᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠴᠢ ᠨᠤᠶᠡᠠ  ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠦᠠ   ᠢ  ᠲᠡᠭᠠᠷᠢᠠ  ᠴᠤᠬᠢᠭᠠᠦᠠ᠂  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠸᠡᠩ ᠬᠦᠡᠭ   ᠳᠤ  ᠬᠦᠡᠳᠦ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠤᠢᠭ᠍ᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃  ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠬᠦᠦ ᠸᠡᠩ ᠬᠦᠡᠭ  ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠦᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠠ  ᠤᠰᠦᠡᠬᠠᠬᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠦᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠬᠤᠬᠢᠷᠡᠯ   ᠳᠤ ᠤᠴᠡᠷᠡᠵᠦ᠂  ᠲᠦᠩᠭᠡᠵᠢ  200 ᠭᠠᠷᠦ᠋ᠢᠬᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤᠢᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃  1931 ᠤᠠ   ᠤ  4 ᠰᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9   ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠳᠠ   ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠤ  ᠪᠤᠰᠦᠯᠭ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠦ   ᠳᠠᠬᠢ  ᠱᠧᠪᠡᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ  ᠤᠢᠢᠷᠡᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠩᠭᠤᠷ ᠤᠪᠦᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠯ   ᠳᠤ ᠿᠧᠾᠧ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠠ  ᠲᠡᠩ ᠢᠦᠢ ᠯᠢᠠ   ᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ   ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠦᠭᠠᠦᠠ  ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ 20  ᠭᠠᠷᠦ᠋ᠢᠬᠠᠠ  ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠯᠳᠠ    ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠳᠦᠯᠦᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ᠂  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠤᠰᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠦᠭᠠᠠ    ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠤᠢᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃  ᠡᠨᠠ ᠤᠢᠶᠡᠰ ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ ᠰᠡᠶ᠋ᠢ 38  ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠤ  ᠠᠳᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠤ   ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠠ  ᠲᠡᠮᠴᠡᠯ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ   ᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠬᠦᠠ   ᠤ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ   ᠤ  ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ   ᠳᠤ ᠤᠢᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠠ   ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠷᠡᠰᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ︽ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠵᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠦᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ  ᠭᠠᠯᠡᠭᠤᠠ   ᠤ   ᠵᠤᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠤᠷᠳᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠮᠦᠷᠡᠠ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ  ᠳ᠋ᠠ᠂  ᠤᠷᠪᠡᠵᠦ  ᠭᠠᠷᠦᠬᠰᠡᠠ  ᠭᠠᠳᠠ ᠮᠡᠶᠢᠷᠡᠠ   ᠤ  ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ   ᠢ  ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂  ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠯᠡᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ   ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ  ᠮᠡᠬᠳᠡᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠤᠦ ᠪᠤᠯ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ  ᠠᠷᠡᠦᠠ  ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠢᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠡ ᠬᠠᠯᠡᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠬᠳᠡᠠ ᠲᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ   ᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠡᠨᠠ ᠲᠡᠭᠤᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠬᠠᠪᠦᠷ   ᠤᠨ  ᠰᠡᠯᠬᠢᠠ   ᠤ  ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ  ᠤᠨ  ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ   ᠤ  ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠢᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠢᠷᠭᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠡᠮ ᠤᠷᠦᠠ   ᠳᠤ  ᠤᠢᠦᠡᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠠ ᠲᠡᠭᠤᠯᠬᠬᠳᠡᠵᠦ᠂   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ   ᠤ  ᠠᠷᠡᠦᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ   ᠤ  ᠲᠡᠮᠴᠡᠯ ᠤᠨ  ᠵᠤᠷᠢᠬ   ᠢ ᠤᠯᠡᠮ ᠪᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号