ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/4/18
     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠱᠣᠣᠠ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠠᠨ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠯᠣᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠳᠦᠰᠢᠯᠬᠡᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠮᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠬᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠯᠣᠣᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠸᠠᠩ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ  ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠵᠣᠯ  ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃      6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ  ᠳᠦᠷᠬᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠷᠬᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠷᠣᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ  ᠤᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠣᠰ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 114 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 114 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ100 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂  ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠦᠰᠢᠯᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠣᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠠ ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠤ ᠯᠣᠤ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠤ  ᠡᠬᠦᠯᠠ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠰᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠨᠢ 104 ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ   ᠪᠠᠨ 71ᠰᠠᠠᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠪᠠᠠ ᠪᠠᠬᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠤ ᠬᠤᠣᠰ ᠯᠣᠤ ᠬᠠᠰ ᠨᠠᠭᠠᠣᠠᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠯᠣᠤ ᠶᠢ  ᠪᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠤ ᠡᠬᠦᠯᠠᠰ ᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠷ ᠦᠩᠬᠡ   ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠯᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠳᠣᠰ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠳᠤ  ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠳᠦᠷᠰᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠠᠬᠡᠣᠠ  ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃      ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯ᠂ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠠᠢᠢ ᠳᠠᠪᠤᠠ ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠤ ᠯᠣᠤ ᠶᠢᠨ  ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠣᠰᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠣᠰᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠠ ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠤ ᠯᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠤ ᠮᠠᠩᠨᠤᠭ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠣᠰᠴᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠴᠤ  ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠯᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠤ ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠣᠰᠬᠦ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠯᠣᠤ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠪᠤᠠ ᠰᠠᠪᠠᠷᠳᠤ ᠯᠣᠤ   ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠣᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠠ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ 《ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ》ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ   ᠤᠨ《ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠳᠤ》ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠦᠷᠬᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ 1957 ᠤᠠ ᠳᠤ  ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠸᠧᠠ ᠬᠤᠤ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1957  ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠠᠨ᠎ᠠ  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠦᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠦᠵᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠸᠧᠠ ᠬᠤᠤ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠬᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠢ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠸᠧᠠ ᠬᠤᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠠᠨ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠ ᠦᠨᠣᠬᠢ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ   ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ᠳᠣᠰ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠳᠣᠰ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ  ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠬᠡᠭᠳᠠᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ  ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ   ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠸᠧᠠ ᠬᠤᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠦᠮᠣᠷᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠣᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠸᠧᠠ ᠬᠤᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ᠋ᠢᠯᠬᠡᠠ ᠳᠠᠮᠣᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠰ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠣᠣᠠ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠸᠧᠠ ᠬᠤᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠠᠴᠡᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ  ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠭᠳᠠᠠ ᠢᠷᠠᠵᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠠᠨ᠎ᠠ 1968 ᠤᠠ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠳᠤ  64 ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠣᠰ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠨᠠᠬᠦ  ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠬᠢᠬᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠯᠡᠭᠳᠠᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ  ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠣᠷᠨᠢᠭ᠍ᠰᠡᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠣᠲᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号