ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/18
      ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠥᠷᠪᠠᠠ ᠥᠢᠷᠠᠤᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ︽ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠶᠠᠰᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠯᠳᠠᠷᠭᠡᠢ︾ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠭᠢᠠ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠰᠤᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠠᠳᠠ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠪᠢᠯᠠ᠃      ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠺᠠᠮ ᠺᠠᠮᠢᠶᠤᠤᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠧᠨᠢᠰᠠᠢ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠭᠡᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠺᠠᠮ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ 10 — 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠭᠢᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠬᠤᠠ᠂ ᠳᠤᠤᠯᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠳᠠᠤᠭᠡᠴᠢᠠ ᠷᠠᠰᠢᠳ᠋ — ᠠᠳ᠋ — ᠳ᠋ᠢᠠ ᠤ ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ︾ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠤᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠪᠤᠯ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠥᠷᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ︾᠂ ︽ᠤᠨᠤᠠ ᠭᠡᠷᠤᠯᠤᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ︾ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠭᠡᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠠ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠡᠳᠤᠰ ᠨᠢ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ︽ᠭᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ︽ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ︾ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ᠃      ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠠ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠢᠷᠭᠢᠠ᠂ ᠳᠤᠩᠭᠠᠢᠢᠤᠠ᠂ ᠳᠥᠪᠠᠭᠢᠠ᠂ ᠰᠠᠭᠢᠶᠠᠤᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠤᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠥᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠥᠴᠤᠷᠭᠡᠭ ᠭᠥᠷᠤᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠢᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠥᠷᠳᠠᠭᠦᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠥᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠤᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠢ ᠪᠥᠷ ︽ᠪᠥᠢᠷᠤᠭ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠮᠠᠷᠬᠤᠰ ᠪᠥᠢᠷᠤᠭ︾ ᠭᠡᠮᠠᠠ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠷᠬᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠬᠠᠷᠴᠠᠬᠤᠰ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠪᠥᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠴᠠᠬᠤᠰ ᠪᠥᠢᠷᠤᠭ ᠭᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠴᠠᠬᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠥᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ︽ᠪᠥᠢᠷᠤᠭ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠦᠤᠰ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠮᠠᠠ ᠴᠢᠰᠤᠳᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠡᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠰᠤᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠠᠰ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠤᠤᠠᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠷᠠᠰᠢᠳ᠋ — ᠠᠳ᠋ — ᠳ᠋ᠢᠠ ᠤ ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ︾ ᠳᠤ᠄ ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ︾ ᠭᠡᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠢᠰᠤᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠠᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1119 ᠤᠠ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠥᠴᠤᠠ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠥᠷᠤᠠ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠳᠥᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠶᠠᠠ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠭᠢᠶᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ     ᠴᠤᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠤ ᠠᠠᠳᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠠ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠤᠠᠭᠦᠠ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠥᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠤ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠤᠠᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠥᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠥᠵᠠᠭᠦᠯᠥᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠤ ᠭᠥᠴᠤᠠ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠥᠷᠤᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠢᠷᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠶᠢᠴᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠠᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠤ ᠭᠥᠴᠤᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠤᠭᠡ︾ ᠳᠤ᠄        ︽ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠠ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠵᠥᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠥᠭᠢᠠ ᠴᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠴᠤ ᠠᠴᠢ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠥᠭᠢᠠ ᠬᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠥᠮ ᠪᠥᠳᠥᠭᠰᠠᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠤᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠳᠠ ᠡᠰᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠪᠠ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠨᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠰᠠᠩᠭᠦᠮ ᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠯᠠᠠ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤᠰᠢ ᠥᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠠᠠ ᠰᠠᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠥᠠ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠥᠨᠤᠳᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠡᠩᠭᠡ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠮᠠᠠ ᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠥᠵᠠᠭᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠠ ᠬᠠᠠ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠳᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠳᠠᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠪᠠᠯ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠪᠠᠠ ᠵᠥᠳᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠮᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠭᠢᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︾ ᠭᠡᠪᠠ᠃ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠰᠠᠩᠭᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠠᠬᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ︽ᠳᠠᠨᠤᠰ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠥᠢᠯᠠᠤᠠᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠥᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠠᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠠ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠠ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃      1203 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠩᠭᠦᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠢ ᠭᠡᠷᠭᠢᠠ ᠭᠥᠨᠤᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠳᠠ ︽ᠭᠥᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ︾ ᠭᠡᠤᠠ ︽ᠵᠥᠴᠢ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠭᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠭᠦᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠭᠡᠷᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠢ ᠤᠷᠢᠠ ᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠰᠠᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠳᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠠᠩᠭᠦᠮ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠳᠥᠯᠤᠪᠯᠡᠭᠡ ᠰᠠᠷᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠮᠠᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠢ ᠭᠡᠨᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠤᠠ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠡᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠢᠰᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠥᠮᠤᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠥᠷᠭᠡᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠨᠠᠤᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠢ ᠮᠥᠭᠦᠭᠡᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠮᠤᠵᠢᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠠᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢᠰᠤᠪᠴᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠥᠮᠤᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠰᠠᠩᠭᠦᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠤᠠ ᠳᠠᠩᠭᠤᠤᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯ ᠭᠥᠷᠴᠤ ᠭᠢᠯᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠥᠮᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠭᠡᠭᠳᠠᠪᠠ ᠭᠡᠵᠤ ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ︾ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠰᠥᠨᠤᠭᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠢ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠤᠠ᠂ ᠳᠥᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠤᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠵᠥᠭ ᠵᠥᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠳᠤᠬᠠᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠠ︾ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠷᠤᠠ᠄ ︽ᠪᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠢᠰᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠴᠥᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠭᠡᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠭᠥᠷᠭᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠭᠥᠭᠦᠷ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠭᠥᠷᠳᠠᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠤᠡᠭᠭᠤᠵᠢᠤᠠ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠢ︾ ᠭᠡᠪᠠ᠃ ︽ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠳᠠᠭᠠᠯ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠥᠮᠠᠠ ᠳᠥᠪᠡᠭᠡᠠ ᠳᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠠᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠥᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠭᠥᠢᠴᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠤᠩᠭᠠᠢᠢᠤᠠ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠴᠢᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠥᠭᠦᠯᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠤᠠ ᠢ ᠵᠥᠰᠤᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠥᠢᠴᠠᠭᠡᠵᠤ ᠮᠥᠠ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠥᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠠ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠡᠭ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠭᠦᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠥᠭᠦᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠥᠳᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠯᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢ᠃ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠠᠵᠢᠠ ᠤ ︽ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠳᠤᠪᠴᠢ︾ ᠳᠤ᠄ ︽ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤᠷ ᠭᠡᠷᠠᠶᠢᠤᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠳᠠ ᠪᠥᠭᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠨᠥᠭᠦᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠪᠠᠢ᠃︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠠ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠥᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠤᠭᠡᠴᠢᠠ ᠤ ᠥᠯᠠᠳᠠᠭᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤᠳᠤ ᠥᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ︽ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠥᠯᠵᠢᠯ︾ ᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ᠄       ︽ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠥᠮᠤᠠ ᠵᠠᠭᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠤᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠤᠮᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠯᠪᠠᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠠ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠥᠴᠤᠠ ᠤ ᠭᠥᠷᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠤᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠨᠤ ᠥᠪᠠᠷᠤᠠ ᠥᠭᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠳᠤᠠ ᠭᠥᠡᠭᠵᠤ ᠶᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠤᠠ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠥᠮᠤᠠ ᠳᠠᠪᠤᠠ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠠ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠠ        ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ︾ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢ ᠥᠵᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠥᠭᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠳᠥᠷᠪᠠᠠ ᠥᠭᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠤᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠥᠭᠢᠠ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠵᠥᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠳᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠰ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠥᠭᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠥᠡᠭᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ᠃ ᠨᠥᠭᠦᠭᠡ ᠤᠤᠠᠬᠤᠠ ᠥᠭᠢᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠭᠤᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠳᠥᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠥᠴᠤᠭᠡᠠ ᠴᠤ ᠭᠥᠠᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠥᠯᠠᠳᠠᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠪᠤᠠ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠨᠠᠮᠠᠠ ︽ᠳᠠᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠥᠷᠤᠰᠢᠶᠠᠠ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠭᠠᠤᠠ᠂ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ        ᠤᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠥᠠᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠨᠠ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠤᠠᠬᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠦᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠭᠡᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠤᠠ ᠰᠤᠷᠬᠠᠠᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠭᠥᠪᠠᠭᠦᠠ ᠠᠷᠢᠠᠠᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠠ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠭᠤᠤᠠ︾ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号