ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/18
      ᠫᠧᠷᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠴᠢᠠ ᠷᠡᠰᠢᠳ᠋ ᠠᠳ᠋ ᠳ᠋ᠢᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠠ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ︽ᠰᠤᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ︾  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠮᠡᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠢ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠦᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠢᠶᠦ᠋ᠷᠺᠴᠤᠤᠠ ᠲᠤ ᠴᠤᠬᠢᠬᠳᠡᠠ ᠨᠡᠬᠦᠰ᠂ ᠭᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠡᠷᠬᠠᠠ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤᠢᠯᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠠ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠨᠤᠳᠦᠬᠯᠡᠠ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ      ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠦᠷ ᠨᠤᠳᠦᠬᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠶᠡᠠ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠰ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠪᠦᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃      ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠬᠢᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠤᠢ ᠮᠤᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠡᠬᠠᠠ ᠵᠦᠷᠢᠭ᠋ ᠵᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠢᠢᠮᠦ ᠪᠦᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠯᠡᠬᠦᠦ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠨᠡᠬᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠦᠠ 400 ᠵᠢᠯ ᠨᠤᠳᠦᠬᠯᠡᠠ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 400 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠡᠰᠢᠷᠡᠭᠠᠦᠠ ᠤᠬ ᠤᠪᠦᠬ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠢᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠰᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ︽ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ 70 ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠵᠡᠭᠡᠦᠠ ᠤᠪᠦᠬ ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃      ᠪᠡᠷᠤᠬ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠤᠨᠦᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠬᠠᠯᠳᠦᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠨᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ︶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠠ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠤᠳᠦᠬᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠢ ︽ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠢᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ︵ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠠ ᠲᠡᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠠ ᠤᠷᠦᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ︽ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠢᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃︶ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠢᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠪᠦᠬ ᠤᠳ ᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠤᠪᠦᠬ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ 10᠂ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠠᠷᠪᠡ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃      ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠡᠷᠰᠢᠬᠰᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠳᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠳᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠳᠦᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭᠠᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠡᠦᠠ ᠮᠦᠠ᠃         ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠠ ᠤᠢᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠡᠮᠡᠰ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠡᠯᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠡᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠦᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠬᠠᠮᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠡᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠡᠳᠡᠴᠢ ᠬᠠᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠳᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠦᠬᠰᠢ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠠᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠬᠤᠶᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠦᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠦᠠ ᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠢᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ︽ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠪᠦᠬ ᠤᠳ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠭᠠᠷᠴᠡᠢ᠃        ᠲᠤᠮᠤᠬ ᠶᠡᠷᠢᠶᠡᠠ ᠳᠤ᠄ ᠲᠤᠪᠦᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠢᠨᠦ ᠠᠯᠡᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠪᠦᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠠᠯᠡᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠪᠡᠯᠬᠦᠨᠦᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠪᠦᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠠ ᠢ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠯᠡᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠦᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠠᠳᠡᠬᠢ᠂ ᠪᠤᠬᠠᠳᠦ ᠰᠡᠯᠵᠢ᠂ ᠪᠤᠳᠦᠡᠴᠡᠷ ᠮᠣᠩᠬᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠠ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠡᠠ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠠ ︽ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠦᠠ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠳᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠦᠠ ᠭᠠᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠤᠪᠦᠬ ᠢ          ︽ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠠ︾ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠦᠡᠴᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠶᠢᠰᠦᠠ ᠤᠪᠦᠬ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃         ᠲᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠢᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠡ ᠨᠢᠷᠦᠭᠤᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠡᠦᠠ ︽ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠪᠤᠶᠦ       ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠠ ᠤᠨᠦᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠦᠯᠦᠠ᠂ ᠲᠤᠤᠯᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠪᠡ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠳᠦᠬᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠰᠠ ︽ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃      ᠤᠳᠦᠮ ᠭᠠᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠡᠳᠦᠳᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠵᠡᠯᠡᠶᠢᠷ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠢᠦᠠ᠂ ᠲᠡᠲ᠋ᠡᠷ᠂ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠦᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃         ᠭᠡᠪ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠡᠭᠠᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠨᠡᠢᠮᠡᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠬᠰᠡᠠ ᠲᠢᠶᠦ᠋ᠷᠺ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠠ ᠨᠡᠷ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠦᠠ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷᠰᠡᠦᠠ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠰᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号