ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠦᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2024/3/18
      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠱᠢ ᠸᠧᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃ 13 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠰᠠ ᠵᠡᠯᠡᠶᠢᠷ᠂ ᠲᠡᠲ᠋ᠡᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠡ ᠭᠡᠷᠡᠶᠢᠦᠠ᠂ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠢᠶᠦ᠋ᠷᠺ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠳ ᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠠ ᠪᠡ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠳᠠᠬ᠃         ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠦᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠢᠰᠦᠠ ᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠡᠯᠡᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠦᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠵᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠦ᠂ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠦᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠦᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠠ ᠤᠢᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃         ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬ ᠭᠠᠷᠦᠯ — — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠱᠢ ᠸᠧᠢ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠰᠡᠯᠠᠭ᠎ᠠ     ᠮᠦᠠ᠂ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠦᠷᠬᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠱᠢ ᠸᠧᠢ ᠨᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠬᠤ ᠭᠠᠷᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃         ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠬᠦᠡᠰᠢ ᠨᠤᠳᠦᠬᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠦᠠ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ      ︽ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠬᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠢᠡᠳᠦᠰᠦ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠮᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠳ ᠪᠠᠭᠳᠡᠬᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠬᠤᠴᠤᠤᠠ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠠ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠵᠡᠭᠤᠭᠠᠦᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠤᠶᠡᠷᠬᠠᠬᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ 1 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠳᠤ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠵᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠬᠤᠸᠡᠠ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠤᠷᠦᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠡᠳᠦᠪᠡ᠃         ᠤᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ 2 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢᠴᠤᠤᠠ ᠾᠦᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠡᠷᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠷᠦᠠ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠠ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠡᠳᠦ ᠤᠯᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠢᠢᠠ ᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠠ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠾᠦᠩᠨᠦᠴᠤᠤᠠ ᠤᠢᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢ ᠤᠯᠦᠰ ᠵᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠠ ᠲᠡᠪᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠦᠬᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ ᠱᠢ ᠸᠧᠢ ᠭᠡᠮᠡᠠ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠡᠠ ᠪᠡ ᠯᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠪᠡ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠳᠦᠬᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠰᠢᠶᠡᠡᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠠ ᠭᠡᠮᠡᠠ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠦᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃ 8 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠱᠢ ᠸᠧᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠠ᠃      ︽ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠲᠡᠩ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠤ ᠮᠤᠩ ᠥ ᠱᠢ ᠸᠧᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃             ︽ᠮᠤᠩ ᠥ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠢᠭᠡ ᠨᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠤᠢᠭᠡ ᠮᠦᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠠᠮᠠ ᠤᠢᠷᠡᠵᠢᠠ ᠤᠢᠰᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠡᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠰᠡᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠯᠳᠦᠠ᠂ ︽ᠱᠢ ᠸᠧᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠡᠬᠳᠡᠭᠠᠦᠠ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠦᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号