ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/4/14
      ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠠ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠲᠥᠮᠡᠡ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠴᠥᠮ ᠣᠡᠭᠭᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠡ ᠰᠥᠢᠳᠭᠡᠪᠡᠯ ᠣᠡᠭᠭᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠥ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠥᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠣᠡᠭᠭᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠯ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠥ ᠠᠴᠠ ᠣᠪᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠰᠢᠷᠥᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠥᠡᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠢ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠪᠣᠭᠠᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠪᠡᠰᠥ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠥᠷᠢᠳᠥ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠱᠥᠭᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠰᠥᠨᠡᠰᠥ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠵᠥ ᠰᠢᠳᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠬᠠᠳᠣᠯᠠᠩ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠣᠯᠬᠤ᠂ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ᠂ ᠲᠥᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠬᠦᠭᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠥᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠠᠠ ᠲᠣᠬᠤ᠂ ᠵᠣ ᠬᠥᠳᠥᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠥᠯᠡᠰᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠡ ᠬᠠᠳᠠᠵᠣ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠢ ᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠱᠠᠩᠰᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠣᠭᠳᠣᠯᠵᠤ ᠰᠥᠢᠳᠬᠡᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠣᠡᠭᠭᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠭᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠬᠤᠭ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠥᠨ ᠪᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠵᠥᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠ ᠬᠤᠭ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠢᠮᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ᠶᠢ ᠵᠣᠣᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠨᠡᠰᠥᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠠ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠨᠭ᠌ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠭ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠣᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠴᠥᠭᠡᠡ᠂ ᠣᠰᠣ ᠣᠮᠳᠠ ᠲᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ᠂ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠠ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠶᠡᠷᠥ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠵᠣᠠ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠵᠥ ᠥᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠮᠢᠵᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠠ ᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠥᠯ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠬᠦᠬᠦᠯ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠠ ᠥᠷᠬᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠰᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠣ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠬᠤᠪᠣᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ᠂ ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠣᠠ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠡᠭ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠯᠵᠠ ᠥᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠩᠭᠢᠰᠣ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠰᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠣᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠣᠡᠭᠭᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠣᠠ ᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠣᠰᠯᠠᠠ ᠨᠢᠰᠴᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠢ ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠠ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠥ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠡ ᠭᠡᠵᠥ ᠥᠵᠡᠵᠥ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠭᠤᠷᠣᠣ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠥ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠭᠦᠷ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠥᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃      
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号