ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ《ᠬ᠋ᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠷᠬᠡᠭᠴᠢ》ᠪᠠ  ᠤᠪᠦᠭ᠋  ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠴᠡᠭᠴᠠᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/3/4
      ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ   ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠩ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠳᠠᠠ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ《ᠬᠤᠣᠰ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠡᠳᠣᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ《ᠬ᠋ᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠷᠬᠡᠭᠴᠢ》ᠪᠠ ᠤᠪᠦᠭ᠋ ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠴᠡᠭᠴᠠᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ   ᠳᠤ ᠴᠤᠬᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠵᠠᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠄      ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ︵ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ︶ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠩᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠᠠ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ︔      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠵᠣᠳᠣᠭᠠᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠳᠦᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ(ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ) ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ︔      ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬ᠋ᠠᠵᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠷᠴᠠᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠦᠴᠣᠷᠬᠡᠭᠯᠠᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠡᠵᠠᠷᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ︔      ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ ᠨᠢ《ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠠ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠣᠠ ᠲᠠᠢ 》 ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠠᠯᠠᠳᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ︔      ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠤᠪᠣᠭ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠣᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ︔      ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠮᠰᠢᠯ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠷᠠᠯ᠂《ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ》ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ(ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ) ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ  ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠭᠠᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠪᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ︔      ᠲᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳ᠋ᠬᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠡᠵᠠᠷᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠬᠠᠣ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠮᠠᠬᠡᠢ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠮᠠᠬᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ   ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠠᠯᠠᠳᠣ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠨ  ︔      ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ︔      ᠶᠢᠰᠣ᠂《ᠬ᠋ᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠷᠬᠡᠭᠴᠢ》ᠪᠠ ᠤᠪᠦᠭ᠋ ᠲᠦᠷᠦᠯ   ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠦᠮᠣᠭ᠍ᠯᠠᠠ ᠲᠠᠬᠦᠠ ᠤ《 ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠨ》ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠠ  ︔      ᠠᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠪᠠ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠣᠰᠣᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠃      ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ᠄ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠳᠠᠠ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ      ᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠤᠳᠠᠰᠣ᠄ 0479—3226691(ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠠᠨ᠋ᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬ᠋ᠠᠷᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬ᠋ᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠣᠠ ᠤ ᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ 8᠄30——12᠄00  ᠂ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ14᠄30——17᠄30)      ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠠᠬᠡᠬᠦ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠳᠠᠠ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ( ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ 8006 ᠲᠠᠰᠤᠭ)      ᠲᠣᠰ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠳᠠᠠ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ      2022 ᠤᠠ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号