ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/8
      ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ︵9 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ︵ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ︶ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠭᠠᠷᠣᠳᠢ ︵8 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ ︵ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ︶  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠵᠠᠭᠠᠨ ︵7 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠲᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠳᠤ ︵ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ︶ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠢ ︵6 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠶᠢᠰᠦ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ︵ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ︶ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ᠄ ᠨᠠᠴᠢᠨ ︵5 ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ︶ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号