ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠤᠷᠳᠤᠤᠡᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠦᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/24
      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠨᠡᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠠ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠨᠡᠮᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠨᠡᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠤᠢᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠡᠳᠠᠬ ᠤᠢᠳᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢᠰᠢᠬᠦᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ︽ᠤᠢᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠳᠦᠡᠡᠳᠡᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠠ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠦᠡᠴᠦ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠪᠡᠭᠠᠴᠤᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠨᠡᠷᠡᠠ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠮᠡᠡᠳᠦᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰᠦᠠ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠤᠳᠡᠭᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠠ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ︽ᠤᠢᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠤᠷᠳᠤᠤᠡᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠠ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠄      ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ︽ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠯᠦ ᠬᠤᠪᠳᠦᠡᠡᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦᠠ  ᠳᠤ ᠡᠰᠠ ᠰᠢᠨᠦᠬᠤ᠂ ᠤᠢᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠯᠦ ᠰᠢᠨᠦᠬᠠᠢᠢᠷᠡᠬᠤ ᠡᠨᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠬᠤᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡᠯ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠡᠰᠦ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡᠯ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠢᠰᠦ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠶᠡᠪᠦᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳ᠋ᠬᠠᠰᠡᠠ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠲᠡᠭᠠᠯᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠤᠢᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠬ ᠠᠵᠢ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠠ ᠤᠮᠳᠡᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠢᠭᠡᠠ  ᠳᠤ ︽ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠦ ᠴᠡᠦᠡᠬᠤᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠯᠦᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠡᠦᠡᠬᠤᠯᠡᠩ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃      ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠠ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠬᠤᠷᠦᠡᠡᠳᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠦᠭᠠᠦᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠪᠦ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠢᠯᠦ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠡᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤᠴᠤᠤᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠡᠰᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠮᠰᠬᠠᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠠᠬᠠᠰ ᠶᠡᠭᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠢᠯᠦ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠁ ᠁ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠭᠡᠪ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号