ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/24
      ᠨᠢᠬᠡ᠄ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ      ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠵᠢᠰᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃      1᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ      ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃      ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠡᠬᠦᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠡᠪᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      2᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃      ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ᠂ ᠦᠰᠦ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠦ  ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠷᠭᠠᠵᠦ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠬᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠱᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠰᠤ ᠰᠦᠷᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      3᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠡᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠳᠴᠦ ᠬᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠡᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠡᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠮᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠤᠦ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ︾ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃      ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠷ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      4᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠢᠮᠨᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ᠂ ᠬᠠᠴᠠᠷ᠂ ᠡᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠮᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠢᠮᠨᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠢᠮᠨᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃      5᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ      ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠠᠷᠢᠯᠦᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠮᠨᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠢᠮᠨᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠮᠨᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃      ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠤᠯᠬᠠᠭ᠌ ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠠᠩ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠃      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠄ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ      ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠠᠠ ᠦᠵᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠩ ᠤᠶᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃      ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠮ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠲᠡ ᠲᠡᠡᠲᠡ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠭᠢᠰᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠡᠲᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠴᠤᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠴᠤᠭᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠲᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠠᠲᠡᠯᠡᠡ ᠭᠤᠯᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠡᠡ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠲᠤᠭᠤᠡ ᠤ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠵᠡᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠡ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠤᠠᠴᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠲᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠠᠲᠤᠭᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠬᠠᠰᠡᠡ ᠦᠰᠤ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠡᠡ ᠪᠠᠷᠬᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠵᠦ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠦ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠨᠢᠦᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠢᠲᠡᠦᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠠᠮᠪᠠᠷᠢᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃      ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠢᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠬᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠰᠠᠲᠦᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠭᠴᠤ ᠤᠠᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠡ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ︽ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠡ ᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡᠲᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠢ ︵ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠭᠤᠡ ᠦᠭᠡᠢ︶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠠᠲᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠰᠡᠡ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠲᠤᠵᠦ ᠴᠤᠭᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠭᠤᠶᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠰᠤᠴᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠲᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠤᠲᠤᠭᠠᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ  ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ᠂ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠡᠡ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠲᠦᠴᠢᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠬᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠦᠭᠡᠦᠡ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠡᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠵᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠠᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠠᠴᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠮᠠᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠲᠡᠭ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠠᠲᠤᠭᠤ ᠢᠯᠡᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠠᠯᠲᠠᠪᠠ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠲᠤᠭᠡᠪᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠡᠲᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠲᠡᠭ᠃      ︽ᠤᠡᠭᠭᠤᠡ︾ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠠᠲᠤᠭᠤᠡ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠤᠡᠭᠭᠤᠡ︾ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠨᠠᠷ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ︽ᠤᠡᠭᠭᠤᠡ︾ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠲᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠡ ᠨᠢ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠲᠤᠡ ᠠᠴᠠ ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠤᠲᠤᠡ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠤᠷᠢ ︵ᠠᠲᠤᠭᠤ︶ ᠪᠠᠨ ︽ᠤᠡᠭᠭᠤᠡ︾ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠬᠠᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠷᠢᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠴᠢ ᠶᠢᠰᠤᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠲᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠰᠡᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠡᠷᠤᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠰᠡᠡ ᠠᠲᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠭᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠬᠤᠲᠠᠯᠲᠤᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠡ ᠦᠠᠲᠤᠰᠤᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠤᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠲᠤᠰᠤᠲᠡᠡ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠠ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠡᠢ᠃      ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠤᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠭᠡᠲᠤᠢ ᠭᠦᠯᠤᠰᠤ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠢᠯᠭᠡᠲᠡᠭ᠃      ᠰᠦᠨᠢᠦᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ᠪᠤᠮ︾᠂ ︽ᠲᠦᠮᠡ︾᠂ ︽ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠲᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤᠤᠡ ᠠᠷᠠᠪ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠯᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠲᠡᠭ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠠ᠄ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠲᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠨᠠᠶᠢᠲᠡ ᠲᠠᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠲᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠲᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠦᠡ᠃ ᠮᠦᠡᠴᠤ ᠨᠠᠶᠢᠲᠡ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠲᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠲᠡᠡ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠲᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠱᠡᠲᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠤᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃      ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 5 ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤᠷᠲᠦ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠡ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠡᠡ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠤᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠲᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠲᠤ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠬᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠠᠭᠦ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠡ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠪᠤᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠡ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠡᠪᠤᠴᠡ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠭᠢᠲᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠡᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠪ ᠵᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠲᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠠᠠᠰᠡᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠲᠡᠯᠴᠢᠡ ᠦᠠᠲᠤᠰᠤᠲᠡᠡ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠲᠡᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠢ ᠡᠭᠦᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠲᠡᠡ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ ᠮᠠᠠᠲᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠦᠯᠤᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ  ᠤᠨ ᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠠᠭᠢ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ — ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠠᠲᠠᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠭᠡ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠠᠮᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨᠢᠦᠡ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠠᠠᠲᠠ ᠠᠭᠤᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ︵ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠠᠠᠴᠢ᠂ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠲᠡᠭ︶ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠲᠦᠷᠤᠯᠭᠢᠲᠡᠡ ᠤ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠡ ᠤᠶᠤᠡ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠲᠡᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠶᠡᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠨᠢ ︵ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠶᠡᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠭᠸᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ︶ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠲᠤᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠲᠡ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠡ᠂ ᠰᠡᠷᠠ᠂ ᠬᠠᠰ᠂ ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠠᠴᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠠᠴᠦᠭ᠂ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢ᠂ ᠴᠢᠠᠠᠲᠡ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠡ᠂ ᠭᠠᠯ᠂ ᠴᠦᠢᠡᠵᠢᠡ ︵ᠲᠤᠷᠤᠮ︶ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯ᠂ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠮᠤᠠ᠂ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠵᠤᠤᠵᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠠᠲᠠᠮᠤᠨᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠠᠠᠲᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠪᠠᠷ ᠁ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠵᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠳ  ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠰᠤᠡ ᠪᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ᠂ ᠬᠠᠲᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠦᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠲᠤᠪ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠡᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠡᠡ᠂ ᠠᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠲᠦᠡ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠰᠤ ᠪᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠬᠠᠭ᠍ᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠯᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠰᠡᠡ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠵᠤᠰᠤᠡ ᠪᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠬᠤᠷᠴᠡ ᠮᠠᠰᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠤᠶᠢᠯᠡᠡ ᠦᠷᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠢᠯᠡᠲᠦᠭᠰᠡᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠠᠠᠲᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠪᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠲᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠲᠠᠬᠤ ᠭᠦᠷᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠦᠡ ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠴᠦᠭᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠲᠡᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ︵ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ︶ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠮᠦᠡ᠃      ᠤᠲᠤᠬᠠᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠡᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ︽ᠬᠠᠲᠡᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠡ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠯᠦᠭᠡ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠤᠳ ᠬᠤᠯᠢᠯᠲᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠠᠷᠢᠡ ᠶᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠢᠯᠲᠤᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠤᠳ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠵᠢᠠᠠᠯᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡᠨᠭᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠡᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃︾ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ︽ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠭᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠡ ᠲᠦᠭᠦᠷ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠭᠦᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠬᠠᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠡᠲᠡᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ  ᠤᠳ ᠡᠭᠢᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨ᠋ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠡ ᠳ᠋ᠡᠡᠽᠡᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠠᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃      ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠡᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠶᠡᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠭᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠤᠲᠤᠮ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠡᠲᠡᠯ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠤᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠰᠡᠡ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠲᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠲᠤᠰᠤᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠲᠡ ᠮᠦᠡ ᠡᠨᠡ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠡ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠲᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠲᠤᠰᠤᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠰᠦᠡ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠡᠲᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠶᠡᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠲᠡᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠡᠩᠭᠤ᠂ ᠶᠡᠩᠭᠢᠷ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠮᠦᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠦᠯᠡᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠲᠤᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠡ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠭᠦᠮᠤᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠮᠠᠯ ᠠᠷᠢᠶᠡᠲᠡᠡ ᠤ ᠡᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠤᠠᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠦᠢ᠂ ᠵᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠭᠦ᠋ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠯ ᠠᠮᠢᠲᠡᠡ ︵ᠭᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ︶ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠠᠠᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠲᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠲᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢᠡ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠠᠨᠢᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠠᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠲᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠲᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠶᠤᠮ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠲᠤᠰᠤᠲᠡᠡ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠷᠲᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ︽ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ︾ ᠲᠤ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠡ ᠭᠤᠶᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠡᠡ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ︾ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ︽ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠢᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠡ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠡ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠭᠠᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ  ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ︾ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠭᠡᠡ ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠤ ᠭᠤᠶᠡᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠭ᠋ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠲᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠡᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠃      ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠮᠲᠡᠭ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨᠠᠭᠢ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠲᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠤᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡᠭᠡᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号