ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/11/24
      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ — ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠨᠡᠬᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ︽ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠴᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ︾ ① ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠤᠪᠤᠬᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠨᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠵᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠷᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡᠢ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠦ ᠰᠢᠷᠢ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠲᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠤᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠦᠴᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠲᠤᠱᠠ ᠁ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠨᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ᠃    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠦ ᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠪᠤᠰᠦ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠨᠤᠤᠰᠦ᠂ ᠲᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠡᠯ ︽ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ︾ ︽ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠨᠢᠳᠬᠡᠷᠡᠬᠦ︾ ︽ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ︾ ︽ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠮᠣᠰᠬᠢᠬᠤ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠬᠡ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠮ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠴᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠪᠦᠰᠡ᠂ ︵ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠ ᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠴᠢᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠡᠭ︶ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢᠩ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠲᠤᠱᠠ᠂ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠩ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠲᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠬᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠰᠤᠷ ︵ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ — ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠤᠷ ᠲᠡᠬᠡᠰᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ︶ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠴᠠ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠮᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠮᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠩ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠡᠷᠴᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠯᠢᠭ ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠵᠦ ᠤᠶᠤᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠡᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠯᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠯ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ ︵ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠵᠤᠭᠳᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︶ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ︵ᠲᠡᠯ ᠰᠡᠬᠦᠯ︶ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ ᠤᠷᠠᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠪᠠ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠡ ︵ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ︶ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠳᠠ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠤᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠤᠶᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠭᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃︾ ②      ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠲᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠤᠶᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠮᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠦᠪ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ᠂ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠤ ᠪᠦᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠳᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠦ ᠤᠶᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ︽ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠦ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠵᠦ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠦᠷᠮᠦᠰᠦᠨ ᠡᠷᠴᠢᠳᠡᠢ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠡᠷᠴᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠦᠪ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠩ ᠵᠢᠷᠢᠮ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠭᠤᠰᠤᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠵᠦ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠢᠵᠦ ᠬᠦᠷᠦᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠬᠡ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠰᠡ᠂ ᠲᠤᠤᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠤᠷᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃︾ ③      ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ — ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠪᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠩ ᠵᠢᠷᠢᠮ᠂ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠲᠤᠱᠠ᠂ ᠦᠬᠡᠭ ᠲᠤᠬᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠡᠭ ᠁ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠳᠤᠩ᠂ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠁ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠡᠭ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠠᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠲᠠᠢ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠭᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠡᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ᠂ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠵᠡᠬᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠤᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳ ︽ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠳᠡᠭ︾ ④ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠰᠠᠭ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠭᠦᠷᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠠ᠂ ᠬᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠᠮᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠦ ᠨᠤᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠭᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠦᠷ᠂ ᠲᠤᠱᠠ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠠᠨᠳᠠᠭ ᠁ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠡᠭᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠮᠤᠵᠦ ᠲᠠᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠭᠤᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠠ ᠳᠤ ᠤᠶᠠᠵᠦ ᠵᠡᠬᠦᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠵᠦ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠰᠤ ︵ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ︶ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠳᠠᠮᠠᠰᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠤᠭᠳᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠯᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠁ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠴᠤ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠲᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠭᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ᠂ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ — ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ︽ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ︾ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠰᠦᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠤᠷᠳᠠᠵᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠪᠴᠤᠷᠠᠵᠦ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠁ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠳᠤᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号