ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/7/27
                               ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌〔2020〕24 ᠲᠣᠭᠠᠳᠣᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ(ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ) ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳᠤ᠄      ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠬᠠᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠡᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠨᠢᠠᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠪᠠ᠂ ᠤᠳᠣ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠣ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠄      ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠣᠠ      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄         ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠠ          ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠶᠣᠣ ᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠ     ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠳ᠋ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠᠬᠦᠣ       ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ                ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠡᠣ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ            ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠯᠢᠣ ᠶᠠᠠ                  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠪᠦᠬᠡᠨ᠋ᠣᠣᠠᠽᠠᠷ            ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠣᠷᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠮᠢᠩ            ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠰᠠᠴᠠᠠ                 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠸᠠᠩ ᠴᠦᠠ            ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠭ᠋ᠣᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠴᠠᠴᠠᠠ                 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠪᠣᠣ ᠴᠢᠩ ᠯᠦᠡᠭ        ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠬᠠᠰᠠᠷᠳᠠᠨᠢ              ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠪᠠᠢ ᠹᠦ᠋ ᠴᠢᠣᠸᠠᠠ        ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌           ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠴᠸᠡᠭ ᠵᠠᠠ ᠶᠸᠣ         ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠸᠠᠩ ᠶᠢᠠ ᠵᠣ᠋          ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠸᠠᠩ ᠸᠧᠠ ᠶᠦᠡᠭ        ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠣ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ              ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠵᠠᠩ ᠪᠣᠣ               ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬᠡᠬᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ              ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠩ      ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ      ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠬᠤᠷᠢᠠᠠᠯᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠵᠣ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠠᠣᠬᠠᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬ᠋ᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ《ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ》ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠ᠃      (ᠨᠢᠬᠡ)ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ(ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ)      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ      ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ          ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠄ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠᠬᠦᠣ       ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬᠡᠬᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ                ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠩ           ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠰᠸᠠ ᠶᠦᠠ            ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ                    ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠠᠨ᠋ᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠬᠠᠣ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠬᠠᠣ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃      (ᠬᠤᠶᠠᠷ)ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠣᠷᠠᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠪᠣᠣ      ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠄ ᠸᠠᠩ ᠸᠧᠢ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ           ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠦᠨᠠᠠᠴᠢ                            ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠺᠠᠨᠭ᠌ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ                       ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ(ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ) ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠠ      ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠰᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠬᠠᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠬᠠᠣ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ (ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ) ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠡᠮᠴᠢ ᠰᠣᠪᠢᠯᠬᠠᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      (ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠ)ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠵᠣ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠩ     ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠄ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ       ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠮᠸᠡᠭ ᠱᠣ᠋ ᠮᠢᠩ           ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠡᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠲᠬᠠᠣᠯ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠬᠠᠣ  ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      (ᠲᠦᠷᠪᠠ)ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠠᠣᠬᠠᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠰᠠᠷᠳᠠᠨᠢ      ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠄ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ                   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠᠴᠢ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠶᠢᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠸᠠᠠ                 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠣ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ                        ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ       ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠸᠧ                     ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬ᠋ᠠᠨᠭ᠍ᠪᠠᠳᠣ                      ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠠᠣᠬᠠᠬᠠᠣ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠰᠠᠣᠬᠠᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃      (ᠲᠠᠪᠤ)ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬ᠋ᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ《ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ》ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠸᠠᠩ ᠸᠧᠠ ᠶᠦᠡᠭ     ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠣ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠠᠪᠢᠯᠢᠭ᠌    ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠵᠠᠩ ᠪᠣᠣ                  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠬ᠋ᠤᠣ ᠰᠣ᠋ ᠶᠦᠠ            ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠴᠸᠡᠭ ᠵᠠᠠ ᠶᠸᠣ            ᠵᠠᠬᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠯᠢ ᠪᠣᠣ ᠵᠣ᠋                ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠡᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬ᠋ᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ《ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠠᠮ》ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠰᠣᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃      (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ)ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ      ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠄ ᠡᠣ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠮᠸᠢ      ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠠ᠄ ᠦᠨᠢᠷᠴᠠᠴᠡᠭ       ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠠᠮ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠯᠢᠩ             ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ                    ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠬᠠᠣ  ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠴᠣᠠᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠠ ᠮᠠᠭᠠᠣᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ      (ᠨᠢᠬᠡ)ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠬᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠬᠠᠣ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ  ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      (ᠬᠤᠶᠠᠷ)ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠭᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃《ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠬᠠᠣᠯᠢ 》 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠠᠬᠦ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠬᠤᠯᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠡᠪᠤᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠭᠤᠴᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠣᠷ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠬᠠᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      (ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠ)ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠬᠠᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠬᠦᠯᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ(ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠬᠡᠷ) ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠰᠪᠣᠷᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠬᠠᠣ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠬᠠᠣ ᠲᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠪᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃                            2020 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号