ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠲᠤ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠭᠡ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠳᠣᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/7/20
     7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ~19 ᠳᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠤᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠰ ᠰᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ᠃   ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ 256 ᠬᠦᠴᠣᠳᠣ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃      ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨᠬᠢᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠨ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠭᠡ ᠨᠠᠢᠮᠡ ᠲᠠᠪᠠᠵᠣ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠣᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮᠪᠣᠷ ᠨᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠢᠵᠠᠢ᠃  5 ~ 8 ᠳᠤ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠪᠣᠯᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠣᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠪᠠ᠃      ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ 9 ~ 16 ᠳᠤ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠣᠣᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠡᠪᠢᠵᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠ᠊ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠦ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号