ᠵᠢᠩᠰᠡᠳᠤ ᠠᠭᠤᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/5/4
     ᠡᠵᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠵᠢᠩᠰᠡᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ 16 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠦᠨ ᠨᠢ 24 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠳᠣ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 5 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠠᠳᠡ2000 — 2001 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠣ  80 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ 1332 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ  ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠃   ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠢ 1300 ᠭᠠᠷᠣᠢ  ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠢ᠂  ᠬᠡᠷᠢᠰ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠭᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ᠃  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠰᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ 1308 ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ  ᠂  ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ᠂  ᠵᠡᠪᠡ  ᠮᠡᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ 30  ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ᠂  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠤ ᠬᠥᠷᠡᠯ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠠᠳᠣᠭᠤ᠂  ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠶᠠᠰᠣ  ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ  ᠤ ᠶᠠᠰᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠤ ᠥᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥᠩ  ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠢ  ᠳᠤ ᠣᠳᠣ  ᠠᠴᠠ 3 — 1  ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠡᠮᠥᠨᠡᠬᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠣᠯᠠ ᠮᠥᠷ  ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠲᠠᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠷᠾᠢᠣᠯᠣᠭᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃  ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠡᠨᠡ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠶᠢ 2004 ᠣᠨ  ᠳᠤ  ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠳ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号