ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/5/16
     ᠣᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠣ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠢ᠃  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵1781 ᠣᠨ︶   ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ︽ᠥᠭᠯᠢᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠴᠢ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ︾᠂ ︽ᠮᠣᠯᠣᠮ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ  ᠃ ᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ  ᠃ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠴᠢ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠭᠤᠨᠴᠣᠭᠷᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠳᠣᠣ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠣ ᠲᠠᠩ  ᠤᠨ ᠷᠥᠵᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠮᠣᠯᠣᠮ ᠷᠠᠪᠵᠢᠮᠪᠠ ᠲᠠᠨᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠥᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠥᠮᠪᠥᠮ ᠵᠥᠳ ᠲᠠᠢ ︽ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠥᠯᠭᠡᠨ︾᠂ ︽ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ︾᠂ ︽ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ︾ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠣᠰ ᠮᠡᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮᠳᠡᠨ᠂1500 ᠭᠠᠷᠣᠢ  ᠱᠠᠪᠢ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ  ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ︽ ᠬᠤᠷᠢᠨ︾᠂ 25  ᠵᠢᠰᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭ᠂  ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠰᠥᠮ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ  ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠣ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠣᠨ ︵1796  ᠣᠨ︶  ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠵᠣᠷᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ51 ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠲᠣᠶᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ︽ ᠵᠢᠨᠰᠣᠭᠯᠢᠩ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠥᠰᠥᠭᠲᠣ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠣᠯᠭᠤᠪᠠ᠃1956 ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠳᠡ ᠲᠥᠪᠯᠡᠵᠣ᠂  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠣ᠂ 1984  ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠳ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号