ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/5/10
     ᠣᠳᠣ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠬᠤᠪᠣᠯᠠᠭ ᠰᠣᠮᠣᠨ  ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠲᠤ ᠪᠣᠢ᠃  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ 210 km ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ᠂  ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ  ᠳᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠰᠣᠨᠣᠯᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠢᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂  ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ   ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠳᠣᠢ ᠥᠬᠡᠢ᠂  ᠰᠣᠪᠣᠷᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ  ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠰᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ 2006  ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠣᠰᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠣ᠂ 2007  ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ  ᠤ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠳ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号