ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/5/10
     ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠨ  ᠤ ᠲᠥᠪ  ᠠᠴᠠ ᠣᠮᠠᠷᠠᠰᠢ 27 km ᠤᠨ ᠵᠠᠢ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ  ᠠᠴᠠ 1050  ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂   ᠭᠤᠶᠣᠮᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠥᠵᠡᠮᠵᠢ  ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ 3 A ᠲᠡᠰ  ᠤᠨ  ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠤᠨ  ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠥᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠤ ᠲᠡᠣᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠥᠵᠥᠮᠥᠴᠢᠨ  ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠲᠤ ᠰᠥᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭᠳᠣ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠳ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号